Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb ar gyfer swyddi Gwasanaeth Sifil y DU ddarllen y swydd hon i gael canllawiau ar sut i wneud cais.

Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnig swydd diweddaraf a sut i wneud cais amdano heb straen.

Sicrhewch eich bod yn gymwys ar gyfer y swydd hon a darparwch yr holl ofynion a dogfennau cywir sydd eu hangen i wneud cais am y swydd hon.

Disgrifiad Swydd.

Pan fydd rhywun yn dweud eu bod yn gyflogai yn y gwasanaeth sifil neu'n was sifil, mae'n golygu bod y person hwnnw'n gweithio i asiantaeth y llywodraeth, boed yn ffederal, gwladwriaethol neu leol.

Mae’r Gwasanaeth Sifil yn darparu gwasanaethau cyhoeddus ac yn cefnogi llywodraeth y dydd i ddatblygu a gweithredu ei bolisïau. Mae’r gwaith y mae gweision sifil yn ei wneud yn cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd yn y DU, o addysg a’r amgylchedd, i drafnidiaeth ac amddiffyn. Mae gweision sifil yn wleidyddol ddiduedd.

Mae gweision sifil yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys dadansoddi opsiynau polisi, rheoli contractau’r llywodraeth, a darparu cymorth rheng flaen i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Gallwch wneud cais am unrhyw swydd yn y Gwasanaeth Sifil cyn belled â'ch bod yn ddinesydd y DU neu â chenedligrwydd deuol gydag un rhan yn Brydeinig. Yn ogystal, mae tua 75% o swyddi'r Gwasanaeth Sifil yn agored i ddinasyddion y Gymanwlad a gwladolion unrhyw un o aelod-wladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU sydd ar gael.

Gweinyddwr Cymorth Busnes

Mae’r Gweinyddwr Cymorth Busnes yn rôl heriol ac amrywiol sy’n cynnig cipolwg ar galon y llywodraeth, y Senedd a’r broses ddeddfwriaethol. Mae deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel i dîm o Gwnsler Seneddol. Yn ogystal â'ch dyletswyddau craidd, mae gennym fframwaith o dasgau a fydd yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch sgiliau presennol a datblygu rhai newydd.

Gwirio Allan:  Ffurflen Gais Recriwtio’r Awyrlu Brenhinol (RAF) 2023/2024

Mae’r swydd hon yn gyfle da i’r rhai sy’n gadael yr ysgol a’r brifysgol ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yng nghanol y Llywodraeth. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth lawn ar bob agwedd o'r rôl.

Cyfrifoldebau.

 • Darparu cymorth gweinyddol i Gwnsler, megis adalw dogfennau o archifau at ddibenion ymchwil.
 • Rheoli a chynnal cofnodion papur Bil CPH, ar-lein ac ar ffurf copi caled. Mae hyn yn cynnwys y trosolwg cyffredinol o waith cynnal a chadw, rheoli rhestr eiddo, a throsglwyddo deunydd rhwng lleoliadau yn seiliedig ar ofyniad.
 • Defnyddio system archifo bwrpasol i sicrhau bod CPH yn cydymffurfio â'r ddyletswydd i gadw cofnodion cyhoeddus.
 • Cynorthwyo Cwnsler gyda rheoli dyddiadur, gan gynnwys archebu ystafelloedd cyfarfod, archebu arlwyo a threfnu papurau.
 • Cynorthwyo Cwnsler gyda'u cofnodion amser, ceisiadau Gwyliau Blynyddol ac archebu cyrsiau.
 • Tasgau ad hoc y mae Cwnsler Seneddol ac uwch staff eraill yn gofyn amdanynt.

Buddion.

 • Dysgu a datblygu wedi'u teilwra i'ch rôl.
 • Amgylchedd gydag opsiynau gweithio hyblyg.
 • Diwylliant sy'n annog cynhwysiant ac amrywiaeth.
 • Pensiwn Gwasanaeth Sifil sy'n darparu pensiwn deniadol, buddion i ddibynyddion a chyfraniadau cyfartalog gan gyflogwyr o 27%.
 • O leiaf 25 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl, gan gynyddu un diwrnod y flwyddyn hyd at uchafswm o 30.

Swyddog Cefnogi Seneddol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ffurfio rhan o ddau dîm bach, clos ac mae’r rolau’n rhoi cyfle prin i weithio gyda gweinidog Cabinet (neu Gabinet Cysgodol), Aelodau Seneddol a’r Llywodraeth bob dydd, ar faterion trawsbynciol.

Cyfrifoldebau.

 • Paratoi ffolder dydd y Prif Chwip a’r holl nodiadau briffio ar gyfer y Prif Chwip, y Dirprwy Brif Chwip ac Ysgrifenyddion Preifat
 • Darparu cefnogaeth i’r Rheolwr Dyddiadur yn ei rôl o ddydd i ddydd ac arwain ar dasgau dyddiadur yn eu habsenoldeb
 • Prosesu holl ohebiaeth y Prif Chwip
 • Rheoli gwahoddiadau'r Prif Chwip
 • Trefnu teithio a llety ar gyfer y Prif Chwip ac Ysgrifenyddion Preifat
 • Rheoli dyddiadur y Prif Ysgrifennydd Preifat yn effeithiol
 • Darparu cymorth gweinyddol i'r Cynghorwyr Arbennig
 • Rheoli gweithdrefn gwyno'r swyddfa yn effeithiol
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol ac ad hoc eraill.
Gwirio Allan:  Swyddi Gwaith Cymdeithasol Yn y DU Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Buddion.

 • Dysgu a datblygu wedi'u teilwra i'ch rôl.
 • Amgylchedd gydag opsiynau gweithio hyblyg.
 • Diwylliant sy'n annog cynhwysiant ac amrywiaeth.
 • Pensiwn Gwasanaeth Sifil sy'n darparu pensiwn deniadol, buddion i ddibynyddion a chyfraniadau cyfartalog gan gyflogwyr o 27%.
 • O leiaf 25 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl, gan gynyddu un diwrnod y flwyddyn hyd at uchafswm o 30.

Gofynion.

Dyma'r gofynion cenedligrwydd.

 • Gwladolion y DU.
 • Gwladolion o wledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU.
 • Gwladolion Gweriniaeth Iwerddon.
 • Gwladolion o’r UE, AEE neu’r Swistir sydd â statws preswylydd sefydlog neu ragsefydlog neu sy’n gwneud cais.
 • Naill ai statws erbyn dyddiad cau Cynllun Setliad yr Undeb Ewropeaidd (EUSS).
  Gwladolion perthnasol o'r UE, AEE, Swistir neu Dwrcaidd sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil.

Cyflog Ar Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU.

Telir symiau tebyg i weision sifil i bobl sy'n gweithio mewn meysydd eraill o'r sector cyhoeddus. cyflog canolrifol ar draws y gwasanaeth sifil cyfan yw £28,180. Ar gyfer uwch weision sifil, y swm yw £81,440, ac ar gyfer swyddogion gweinyddol, £20,500.

Sut i Wneud Cais Am Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU.

Mae’r rhestr isod yn dangos y camau ar gyfer gwneud cais am Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU;

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Cymanwlad y Frenhines Elizabeth 2023/2024

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU 2023/2024

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hanfodol sy'n ymwneud â'r Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU 2023/2024 Ffurflen Gais i ymgeiswyr sydd â diddordeb ddechrau gwneud cais nawr.

Gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n cael y swydd addysgu, Ar ôl gwneud cais a'ch bod chi'n cael y swydd o'r diwedd, gallwch chi fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i wireddu'ch gyrfa yn y dyfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Ebrill 2, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU 2023/2024 Ffurflen Gais, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Swyddi Gwasanaeth Sifil y DU 2023/2024 Ffurflen gais.

Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: