Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Ydych chi'n dymuno bod yn rhan o'r Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr? Dyma gyfle i chi (ymgeiswyr) ddechrau gyda chofrestru ar gyfer swyddi rhagorol cyflogaeth yn Toowoomba For Students.

Byddai'n well petaech chi, ar hyn o bryd, yn gwella ymdrechion posibl i sicrhau pob dilyniant i graffu ar y swyddi hyn, sydd weithiau'n bresenoldeb cain ac sydd angen ymwybyddiaeth arbennig.

Felly, darllenwch ymhellach i ddeall yn gynhwysfawr y Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar gyfer myfyrwyr arbenigedd a gwaith, yn enwedig y cofrestru.

Gall profiad swydd rhan-amser roi hwb aruthrol i'ch proffil, ac mae hefyd yn ffordd o ddangos eich bod wedi ennill sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen yn y gweithle.

Bydd y swydd hon yn dod i'r amlwg yn unig y manylion sy'n ymwneud â Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr a'r buddion sydd eu hangen arnoch ar gyfer swyddi o'r fath i unigolion.

Swydd Disgrifiad

Mae nifer o Swyddi Rhan-Amser ar gael yn Toowoomba i Fyfyrwyr gymryd rhan ynddynt, felly byddwch yn dawel eich meddwl y bydd y swydd hon yn eu caniatáu i chi ac yn sicrhau bod gennych y dogfennau angenrheidiol.

Wrth ddarllen trwy'r post hwn, rydych chi'n darganfod bod swydd ran-amser yn gyfrifol am gynorthwyo cwsmeriaid neu roi sylw i gwsmeriaid o fewn siop, swyddfa neu westy.

Mae'r sector Swyddi Rhan-amser yn Toowoomba yn un o'r swyddi cyfrifol hynny i fyfyrwyr gynllunio a chyflawni'r cynllun canlynol o bolisïau swyddi.

Mae llawer o swyddi rhan-amser ar gael ledled Toowoomba, gan gynnwys swyddi rhan-amser sy'n berffaith i Fyfyrwyr.

Mae'r rhain yn rhan-amser yn datblygu'r amlygiad o annibyniaeth ac yn archwilio cynefindra ac yn helpu i gynhyrchu arian ar gyfer cynnal a chadw naill ai yn yr ysgol neu gartref.

Fel y dywedais uchod, dylai'r ymgeiswyr neu'r unigolion ar y rhestr fer ddarparu dogfennau a gofynion dilys wrth wneud cais am y Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr.

Gwirio Allan:  Swyddi i Blant 15 Oed NZ 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr

Mae'n ysbrydoledig ac yn wych gweithio fel myfyriwr rhan-amser yn Toowoomba, waeth beth fo'ch sefyllfa neu leoliad penodol; unwaith y bydd gennych y gofynion canlynol sydd eu hangen ar y cyflogwr, mae'n dda ichi fynd.

Mae pob disgrifiad swydd rhan-amser yn gofyn am y gallu i amldasg, bod yn gyfarwydd â swyddfa ragarweiniol, coginio, neu unrhyw weithdrefnau, a sgiliau rhyngbersonol cryf.

Isod yr erthygl hon; a yw'r holl Swyddi Rhan-Amser sydd ar gael yn Toowoomba yn ymwneud â'r ymgeisydd cymwys sydd am gofrestru a chael ei arolygu'n drylwyr.

Derbynnydd (Rhan-amser)-Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr

Disgrifiad swydd derbynnydd yw myfyriwr rhan-amser a fydd yn gorfod cyflawni'r cyfrifoldebau o gynnwys presenoldeb cyfarch gwesteion a'u helpu.

Gellir darparu diffiniadau eraill, gan wneud yn siŵr bod lluniaeth ar gael wrth iddynt aros, cynnal calendrau ar gyfer apwyntiadau, creu dyblygu copïau, a chynllunio trefniadau teithio.

Mae derbynyddion yn ymdrin â thasgau cymorth gweinyddol amrywiol, gan gynnwys ateb ffonau, derbyn ymwelwyr, paratoi ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi, dosbarthu gohebiaeth, ac ailgyfeirio galwadau ffôn.

Maent hefyd yn dod â dyletswyddau didoli a dosbarthu post, darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, a threfnu apwyntiadau i gwsmeriaid.

Cyflog: Cyflog cyfartalog Derbynnydd yw AUD 50731 y flwyddyn yn Toowoomba QLD, Awstralia, tra AUD 24.30 yr awr.

Cyfrifoldebau

 1. Gwneud penodiadau ar gyfer yr holl staff neu weithwyr penodol, megis swyddogion gweithredol
 2. Sicrhau bod y dderbynfa yn daclus ac yn daclus, gyda’r holl ddeunydd ysgrifennu a deunydd angenrheidiol (e.e. beiros, ffurflenni, a phamffledi)
 3. Darparu gwybodaeth sylfaenol a chywir yn bersonol a thrwy ffôn / e-bost
 4. Cynnal diogelwch swyddfa trwy ddilyn gweithdrefnau diogelwch a rheoli mynediad trwy ddesg y dderbynfa (monitro llyfr log, rhoi bathodynnau ymwelwyr)
 5. Archebu cyflenwadau swyddfa flaen a chadw rhestr o stoc a diweddaru calendrau, a threfnu cyfarfodydd
 6. Trefnwch deithio a llety, a pharatowch dalebau
 7. Maent yn ateb ffonau yn broffesiynol ac yn llwybro galwadau yn ôl yr angen.
 8. Maent yn cynorthwyo cydweithwyr gyda thasgau gweinyddol.
 9. Maent yn perfformio ffeilio a chadw cofnodion sylfaenol.
 10. Prosesu biliau a helpu cleientiaid neu gwsmeriaid os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am eu taliadau
 11. Trefnu ffeiliau ar gyfer bilio, cofnodion cwsmeriaid a chleientiaid, ac ati
 12. Paratoi ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi.
 13. Llogi, rheoli a datblygu'r tîm gweinyddol iau.
 14. Cyfeirio ymwelwyr i'r swyddfa gywir
 15. Ymateb i holl ymholiadau cwsmeriaid mewn modd cwrtais ac amserol.
Gwirio Allan:  Swyddi Rhan-amser ar gyfer Pobl Ifanc 15 Oed Heb Brofiad 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr

Sgiliau

 1. Gwisg a dull cyson, proffesiynol.
 2. Sgiliau Ffocws Cwsmer
 3. ysgrifenedig a llafar Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 4. Sgiliau rheoli amser i flaenoriaethu a chwblhau tasgau amrywiol trwy gydol y dydd.
 5. Sgiliau Ffôn a Sgiliau Proffesiynoldeb
 6. Sgiliau trefnu
 7. Sgiliau amynedd a gwrando i ymateb yn briodol a rhyngweithio'n gadarnhaol â chwsmeriaid sydd wedi cynhyrfu.
 8. Sgiliau rhyngbersonol i greu profiad dymunol i bob cwsmer, megis bod yn ddymunol ac yn sylwgar.
 9. Sgiliau Rheoli Cyflenwi
 10. Gallu cyfrannu'n gadarnhaol fel rhan o dîm, gan helpu gyda thasgau amrywiol.

Gofynion

 1. Profiad o weithdrefnau gweinyddol a chlerigol
 2. Yn gyfarwydd â systemau ffôn
 3. Rhaid gallu codi i 15 pwys ar adegau
 4. Profiad ymarferol gydag offer swyddfa (ee peiriannau ffacs ac argraffwyr)
 5. Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn
 6. Cymhwysedd mewn cymwysiadau Microsoft, gan gynnwys Word, Excel, ac Outlook.

Manteision

 1. Wyneb y cwmni
 2. Dod yn hynod fedrus
 3. Gall tâl fod yn hael
 4. Rydych chi yng nghanol popeth
 5. Mae dilyniant ar gael
 6. Ti yw wyneb y cwmni
 7. Anhygoel o fedrus
 8. Gall incwm fod o gymorth.

Gwnewch Gais Nawr

Swyddi Rhan-Amser Ar Gael Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr

Dyma'r Swyddi Rhan-Amser Sydd Ar Gael Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr Isod:

 1. Gweithiwr Gofal Cartref, Lefel Mynediad
 2. Derbynnydd neu Gynorthwyydd Optegol
 3. Aelod Tîm Manwerthu Rhan-Amser
 4. Cynorthwy-ydd Arlwyo Rhan-amser
 5. Cynorthwy-ydd Cynnal a Chadw – Llety Myfyrwyr
 6. Swyddog Cefnogi Llyfrgell
 7. Addysgwr Cynorthwyol
 8. Gweithiwr Cefnogi Allgymorth
 9. Cynorthwy-ydd Clerigol
 10. Cynorthwyydd Bwyd a Diod
 11. Addysgwr Cynorthwyol - Rhan-amser
 12. Gofalwr Rhan Amser

Cyflog Ar Gyfer Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba I Fyfyrwyr

Mae'r cyflog cyfartalog ar gyfer gweithiwr Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba, QLD, Awstralia, Ar Gyfer Myfyrwyr yn ennill tua AUD 28.08 - AUD 56.15 yr awr.

Gwirio Allan:  Swyddi Rhan-Amser Yn Auckland 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae cyflog cyfartalog gweithiwr neu gyflogai Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba, QLD, Awstralia yn ennill tua AUD 45,000 - AUD 55,000 y flwyddyn.

Manylion Casgliad Ar Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr

Dylech sicrhau bod y prosesu ceisiadau yn llyfn trwy ddarparu rhinweddau hanfodol ar gyfer cyflogaeth swydd.

Mae gwefan y cais yn rhoi gwybodaeth hanfodol am y Swyddi Rhan Amser Yn Toowoomba Ar gyfer Myfyrwyr neu ymgeiswyr.

Wrth benderfynu ar eich swydd, rhaid i chi ystyried yn ofalus faint o alw sydd am y proffesiwn a ddewiswyd ac a yw'n broffidiol.

Wrth ddarllen trwyddo, gallwch chi benderfynu'n hawdd ar yr arbenigedd a chyrraedd uchelfannau yn yr yrfa neu'r gweithiwr proffesiynol a ddewiswyd yn y dyfodol.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio a chael eich recriwtio, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i gael profiad hyfryd.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr 2023/2024, Rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac am ddim oddi wrth Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Swyddi Rhan-Amser Yn Toowoomba Ar Gyfer Myfyrwyr 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: