Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Oherwydd y ganran fawr o Norwyaid sy'n siarad Saesneg yn Norwy, mewn gwirionedd mae 100% ohonoch yn cael swydd yn Norwy fel Siaradwr Saesneg heb fynd trwy straen.

Mae Norwyaid fel arfer yn cael eu hysgogi gan ddatblygiad personol, amgylchedd gwaith da, a chydweithwyr cyfeillgar; felly fel tramorwr, ni fyddwch yn cael trafferth addasu.

Sylwch fod yn rhaid i Siaradwr Saesneg sy'n dymuno mudo i Norwy i weithio fodloni gofynion penodol; fodd bynnag, bydd yr holl fanylion sy'n ymwneud â hynny yn cael eu hamlygu.

Os ydych chi'n dymuno cael swydd yn Norwy fel Siaradwr Saesneg, naill ai fel tramorwr neu fel dinesydd o Norwy, yna ewch ymlaen i bori trwy'r swyddi gwag parhaus.

Swydd Disgrifiad

Siaredir Saesneg yn gyffredin yn Norwy fel ail iaith, gyda 90% o Norwyaid yn ei siarad; mae llawer o swyddi ar gael i siaradwyr Saesneg.

Mae'n bosibl cael swydd ledled Norwy ac yn y rhan fwyaf o sectorau heb siarad Norwyeg. Mae'r mathau o swyddi sydd ar gael bron yn ddiderfyn. A gallwch ddod o hyd i waith medrus a di-grefft ym mron pob sector.

Mae Norwy yn chwaraewr mawr yn y diwydiant olew a nwy ac alltraeth, a dyma un o'r segmentau cyflogaeth sector preifat mwyaf arwyddocaol yn y wlad.

Mae angen gweithwyr arbenigol, peirianwyr, criw morol, arlwywyr alltraeth, a chriw glanhau bob amser, ac mae llif cyson o bobl nad ydynt yn Norwyaid ar y môr ac ar y môr. Ond cewch eich rhybuddio, mae hwn yn sector hynod gystadleuol, a gall pob swydd gael cannoedd o ymgeiswyr.

Swyddi Sydd Ar Gael Yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg

Os ydych yn chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn cwmni sy'n gwerthfawrogi arloesedd a chynnydd. Ymunwch â Baker Hughes a dewch yn rhan o dîm o bobl a fydd yn eich herio a’ch ysbrydoli!

Mae Cwmni Baker Hughes yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Gwneir penderfyniadau cyflogaeth heb ystyried hil, lliw, crefydd, tarddiad cenedlaethol neu ethnig, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth neu fynegiant rhywedd, oedran, anabledd, statws cyn-filwr gwarchodedig, neu nodweddion eraill a warchodir gan y gyfraith.

Gwirio Allan:  Babysitting Jobs Llundain 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae dros 24 o swyddi o fewn Baker Hughes i siaradwyr Saesneg wneud cais amdano.

Mae'r Swyddi Gwag Diweddaraf yn cynnwys;

1. Cynlluniwr Rhent

Fel cynlluniwr rhentu, byddwch yn gyfrifol am gynllunio a sicrhau bod y gweithgareddau cynnal a chadw asedau yn cael eu trefnu a'u cwblhau o fewn dyddiad angen y prosiect.

Datblygu'r cynllun gweithredol a threfnu asedau ar gyfer cynnal a chadw yn unol â rheoliadau a safonau mewnol. Cyflwyno'r gwaith cyffredinol ar draws y swyddogaeth ategol i werthuso cyfyngiadau a blaenoriaethau.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, byddwch yn:

 • Cymhwyster trydyddol gydag achrediad gyda pherthnasol a'r gallu i ddangos profiad mewn gwasanaethau a rhagolygon
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da
 • Sgiliau rhyngbersonol ac arwain da
 • Y gallu i ddylanwadu a thrafod gydag eraill ac arwain timau bach
 • Arwain mentrau o gwmpas cymedrol ac effaith
 • Y gallu i gydlynu sawl prosiect ar yr un pryd
 • Datrys problemau'n effeithiol ac uniaethu â sgiliau datrys
 • Gallu profedig a sefydliadol profedig

2. Cydlynydd Logisteg

Byddwch yn gyfrifol am hwyluso trafodion, cynhyrchu, cydosod, a danfon rhannau ac offer amnewid/trwsio fel rhan o gytundeb neu orchymyn gwasanaeth.

Yn cynnwys gweithgareddau megis prosesu trafodion, rheoli prosesau, rheoli deunydd, gweithrediadau safle, neu logisteg warws a llongau, weithiau mewn strwythur siop.

Cymwysterau

 • Meddu ar olew a nwy neu brofiad diwydiant perthnasol arall.
 • Meddu ar dystysgrif Fforch godi T1, T2, T4, a T8.
 • Cael da Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Wedi cwblhau Cwrs Pacio NOG116.
 • Wedi cwblhau tystysgrif neu brentisiaeth mewn Logisteg.

3. Peiriannydd Mecanyddol

Fel Peiriannydd Mecanyddol, byddwch yn cymryd perchnogaeth o gynhyrchion a thasgau o fewn Systemau Rheoli Tanfor Olew a Nwy cymhleth. Nodweddir y Peiriannydd Hydro-Mecanyddol gan hunan-gymhelliant a meddylfryd gwelliant parhaus.

Yn y rôl hon, byddwch yn dangos perchnogaeth dechnegol o dasgau Peirianneg Fecanyddol yn adran Peirianneg Fecanyddol SPS.

Gwirio Allan:  Swyddi Banc Rhan Amser Llundain 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Cymwysterau

 • Meddu ar Radd mewn Peirianneg Fecanyddol NEU Dystysgrif Peirianneg
 • Meddu ar brofiad dylunio Tanfor a/neu Alltraeth
 • Meddu ar brofiad a gwybodaeth am ddylunio a gweithredu Systemau Rheoli Hydrolig
 • Meddu ar ddealltwriaeth dda o ofynion ardal beryglus (ATEX, IECEx) a dewis cydrannau
 • Meddu ar feddylfryd gwelliant parhaus
 • Meddu ar wybodaeth gyfrifiadurol gadarn (MS Word/Excel/Outlook/CAD)
 • Meddu ar sgiliau iaith a chyfathrebu da yn Saesneg

4. Interniaeth Haf – Warws a Buarth

Fel Intern Haf - Warws a Iard, byddwch yn gyfrifol am y canlynol;

 • Y gallu i ddarllen a deall cyfarwyddiadau, gohebiaeth a memos.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig sylfaenol.
 • Sgiliau PC sylfaenol.
 • Mae'r amgylchedd gwaith yn gyflym iawn ac yn swnllyd. Mae'n symudiad cyson wrth gyflawni dyletswyddau'r swydd hon.
 • Rhaid i'r gweithiwr allu gweithredu fforch godi wrth lwytho neu ddadlwytho nwyddau.
 • Mae'r gwaith yn cynnwys pacio a llwytho-dadlwytho basgedi a chynwysyddion ar lorïau.
 • Darparu gwasanaeth rhwng gweithdai.
 • Gweithrediadau fforch godi fydd hyn yn bennaf.
 • Llwytho a dadlwytho lori.

5. Arbenigwr Cyrchu Arweiniol

Mae’r Tîm Cyrchu yn cefnogi arloesi a chydweithio ar draws prosiectau cenedlaethol, rhanbarthol a byd-eang. Rheoli'r gadwyn gyflenwi gyflawn a chymryd rhan yn y broses rheoli Cyrchu i gyflawni'r amodau cytundebol gorau a'r canlyniadau gorau posibl.

 • Profiad blaenorol o gyrchu neu reoli categorïau, yn ddelfrydol mewn Olew a Nwy
 • Cyfrifoldeb blaenorol am wariant mawr
 • Arweinyddiaeth tîm neu brofiad goruchwyliwr
 • Gallu gweithio gydag Ariba a SAP yn rhugl.
 • Gallu rheoli llwyth gwaith cymhleth ac amrywiol.
 • Gallu diffinio a gwella strategaethau cyrchu ar lefel busnes neu safle.
 • Bod yn berchen ar brosiectau cyrchu o'r dechrau i'r diwedd.
 • Bod yn gyfathrebwr rhagorol yn fewnol ac yn allanol
 • Sgiliau trafod a chontractio masnachol cryf
 • Galluoedd dadansoddi data rhagorol a medrus iawn mewn cronfeydd data ac offer bwrdd gwaith
 • Cymhwyster trydyddol, gyda phrofiad rhagorol mewn caffael, cyrchu, neu reoli categorïau. Mae CIPS neu ardystiadau diwydiant eraill hefyd yn fuddiol.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, yn rhugl yn y Saesneg a'r Norwyeg.
Gwirio Allan:  Swyddi Nani Yn Sbaen Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae yna swyddi gweigion eraill o fewn Baker Hughes, ac os ydych yn dymuno cyrchu pob un ohonynt a gwneud cais am unrhyw un o'r rhai a grybwyllwyd uchod, cyfeiriwch yn garedig at y ddolen isod.

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Siaradwyr Saesneg Yn Norwy

Dim ond 33,340kr (3850 USD) yw cyflog cyfartalog y diwydiant llety a gwasanaethau bwyd (sector Saesneg cyffredin iawn).

Casgliad Ar Swyddi Yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024

Gallwch weld y rhestrau uchod o Swyddi Yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg, gyda manteision ychwanegol eich dysgu a gweithio mewn amgylchedd strategol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Jobs In Norway For English Speakers; nid oes genych, gan hyny, gyfyngiad ar eu cymeryd i fyny i ddechreu a pharhau eich angerdd.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hollbwysig am y Swyddi Yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024  i fyfyrwyr ysgol uwchradd ddechrau gwneud cais.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio, ac o'r diwedd cael eich recriwtio, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i gael profiad hyfryd.

Wrth i chi gael diweddariadau am Swyddi yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 24, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Jobs In Norway For English Speakers 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth .
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Swyddi Yn Norwy Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: