Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae Ffurflen Gais Recriwtio Byddin Iwerddon allan i ymgeiswyr ddechrau gwneud cais nawr i ddod yn Swyddog yn y Lluoedd Amddiffyn

Nid yw'r cais hwn i Fyddin Iwerddon yn broses gymhleth ar yr amod eich bod yn bodloni'r holl feini prawf

Os ydych chi'n dymuno ymuno â Byddin Iwerddon yna rydych chi ar y post cywir, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y cynnwys hwn gan nodi'r dyddiad cau, gofynion, diweddariadau diweddaraf a llawer mwy.

Bydd yr erthygl hon yn rhoi trosolwg o'r broses recriwtio ar gyfer ymuno â Byddin Iwerddon felly teimlwch wedi ymlacio wrth i chi archwilio'r swydd hon.

Diweddariadau Recriwtio Byddin Iwerddon

Mae Recriwtio Byddin Iwerddon yn cynnig ystod eang o gynigion swyddi i ymgeiswyr gystadlu a gwneud cais am y 2023/2024 hwn a bydd yr holl ddolenni’n cael eu rhoi er mwyn gwneud cais.

Mae Byddin Iwerddon yn chwilio am recriwtiaid sy'n gallu Cynllunio, blaenoriaethu a threfnu, Dadansoddi problemau, er mwyn cynhyrchu atebion priodol, Bod yn glir, yn gryno a gyda sgiliau cyfathrebu effeithiol a'r gallu i ysgogi eraill a gweithio gyda thîm

Gallwch naill ai ddod yn Swyddog y Fyddin (Cadét), Swyddog Peiriannydd y Fyddin (Cadét), a Swyddog Ordnans y Fyddin (cadet) Gallwch fynd i’r wefan swyddogol yn – https://www.military.ie/en/careers/

Gofyniad I Recriwtio Byddin Iwerddon

 • Rhaid i ymgeiswyr Gwasanaeth y Fyddin fod rhwng 18-25 oed ar adeg eu cais ffurfiol am recriwtiaid y Fyddin
 • Ar adeg y cais, rhaid i'r ymgeisydd fod yn ddinesydd neu unrhyw berson arall sydd â hawl gyfreithlon i breswylio a gweithio
 • Bod o gymeriad da a bodloni unrhyw ofynion cliriad diogelwch.
 • I ddarganfod a oes gennych yr Isafswm Cymwysterau sydd ei angen i wneud cais am Gadetiaeth yn y Fyddin ac i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Cadetiaeth, rhaid i'r ymgeisydd fod yn ddinesydd y Wladwriaeth,
Gwirio Allan:  Swyddi Addysgu Ysgolion Uwchradd Iwerddon 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!
Gall cadetiaethau fod ar gael yn y canlynol:
 • Fyddin (Llinell)
 • Fyddin (Ysgol Equitation)
 • Fyddin (Corfflu Peiriannydd)
 • Fyddin (Corff yr Ordnans)
Gofyniad Cymhwyster Addysgol
 • Rhaid i raddedigion fod wedi cwblhau rhaglen Gradd Baglor ar Lefel 8 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol yn llwyddiannus
 • Rhaid i ymadawyr ysgol/graddedigion feddu ar o leiaf Gradd H5 mewn 3 phapur Lefel Uwch, a Gradd O6 mewn 3 phapur Lefel Gyffredin neu Radd H6 mewn 3 phapur lefel Uwch.
 • Personél sy'n gwasanaethu
Cais am Gadetiaeth
 • Rhaid i ymgeiswyr wneud cais ar-lein i www.military.ie. Rhaid i ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud yr asesiadau trwy Wyddeleg wneud y cais hwn yn hysbys i Adran Recriwtio'r Lluoedd Amddiffyn yn [e-bost wedi'i warchod]
 • Bydd pob gohebiaeth ag ymgeiswyr yn cael ei wneud trwy e-bost yn ystod y gystadleuaeth.
 • Dylai ymgeiswyr sicrhau bod y cyfeiriad e-bost a roddir yn gywir ac yn gywir.
 • Mae pob cais yn cael ei gydnabod yn awtomatig gan y system o fewn 24 awr.
 • Os na cheir cydnabyddiaeth o fewn 48 awr o wneud cais, dylai ymgeiswyr gysylltu ar unwaith ag Adran Recriwtio’r Lluoedd Amddiffyn ar 045 492553 neu Leol 1890 426555 neu ar [e-bost wedi'i warchod]

Proses Recriwtio Yng Nghais Byddin Iwerddon

Cam 1 - Profion Seicometrig Ar-lein

Cam 2 – Y Cyfnod Asesu

Cam 3 —Y Cyfweliad

Cam 4 – Marc Bonws yw cyfanswm y marc a roddir i'r ymgeisydd yn y cyfweliad terfynol

Mae'r marciau bonws hyn fel a ganlyn:

          - Gwasanaethu NCO yn y Llu Amddiffyn Parhaol 8%

Gwirio Allan:  Swyddi Ffatri Yn Iwerddon Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

         – Gwasanaethu’n Breifat yn y Llu Amddiffyn Parhaol 6%

         -Swyddog Gwasanaeth neu NCO yn y Llu Amddiffyn Wrth Gefn 3%

         -Gwasanaethu’n Breifat yn yr Heddlu Wrth Gefn 2%

Cam 5 – Darpariaeth ar gyfer rhai aelodau o’r lluoedd amddiffyn

Cam 6 – Gweithiwr yn fetio gan GARDA SÍOCHÁNA

Cam 7 - Archwiliad meddygol a chorfforol

Cam 8 – Mae’r Gweinidog Amddiffyn, y mae ei benderfyniad yn derfynol, yn dyfarnu Cadetiaethau i ymgeiswyr llwyddiannus

Hysbysiad pwysig

 1. Dylai person sy’n dymuno gwneud cais am Gadetiaeth yn y Lluoedd Amddiffyn ddarllen y ddogfen hon yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.
 2. Dim ond os yw'r ymgeisydd yn fodlon eu bod yn bodloni'r holl amodau llywodraethu a nodir yn y ddogfen hon y dylid cyflwyno cais.
 3. Gall Ymgeisydd wneud cais am un neu fwy o Gadetiaethau'r Fyddin a restrir uchod.
 4. Ni ellir gwneud eithriadau i'r amodau llywodraethu dan amgylchiadau unigol.
 5. Mae pob un o'r Cadetiaethau yn agored i ymgeiswyr gwrywaidd a benywaidd ar sail gyfartal.
 6. Rhaid gwneud Ceisiadau ar Wahân mewn perthynas â Chystadlaethau'r Corfflu Awyr a'r Fyddin.

Cyflog I Fyddin Iwerddon

Cyfraddau Tâl
Rheng Wrth Gefn y Fyddin Rheng Wrth Gefn y Fyddin Talu (€)
Recriwtio Recriwtio* 334.04
Preifat, 2 seren Morwr Cyffredin* 410.13
Preifat, 3 seren Morwr galluog* 427.37
Corporal Morwr blaenllaw* 512.07
rhingyll Mân Swyddog* 561.93
CQMS Uwch Swyddog Mân* 650.39
Rhingyll y Cwmni Prif Swyddog Mân* 662.53
BQMS Uwch Brif Swyddog Mân* 720.47
Rhingyll Major   739.85
2il Raglaw Lluman 721.66
Is-gapten Is-Raglaw 721.66
Is-gapten (Eng Max)   856.41
Is-gapten (Eng Min)   713.98
Is-gapten (Med Max)   796.41
Is-gapten (Med Min)   668.81
Capten Is-gapten (NS) 739.29
Capten (Eng)   890.36
Capten (Med)   1057.25
Cadlywydd Is-gomander 939.43
cadlywydd (Saesneg)   1067.58
Commandant (Med)   1245.69
raglaw gyrnol Comander 1245.68
Gwirio Allan:  Swyddi Addysgu Saesneg Yn Iwerddon 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Casgliad Ar Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024 Ffurflen Gais

Mae porth Ffurflen Gais Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024 yn syml ar gyfer goleuo'r aelodau sy'n ymwneud â Recriwtio 2023/2024.

Mae gwefan y cais yn rhoi gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â Ffurflen Gais Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024 i ymgeiswyr ddechrau gwneud cais nawr.

Ar ôl gwneud cais a chael eich recriwtio o'r diwedd, gallwch chi o hyn ymlaen fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith wrth gyfrannu at yr amddiffyniad yn Iwerddon

Wrth i chi gael diweddariadau am Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024, Rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch a rhowch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 20, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
Rhannwch yn garedig gyda ffrindiau a theulu. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ddod â'r Gemau Android gorau, Apiau Android, Gwerth Net Enwog, Activator Windows, Cerddoriaeth, VPN Gorau i'w defnyddio.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Recriwtio Byddin Iwerddon 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: