Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Yn ystod interniaeth yn Lloegr, byddwch yn cael digon o gyfleoedd i gwrdd â phobl yn eich maes a gwneud cysylltiadau parhaol sydd â'r arwyddocaol i gael effaith sylweddol ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Trwy'r swydd hon, bydd gennych fynediad i nifer o Interniaethau yn Lloegr y gallwch wneud cais amdanynt, ac mae sawl swydd i chi eu llenwi fel intern neu brentis.

Nawr ewch ymlaen isod i sut beth yw interniaeth yn y DU a'r interniaeth ddiweddaraf y gallwch wneud cais amdani yn y DU; nawr gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys cyn gwneud cais.

Swydd Disgrifiad

Mae interniaeth yn gyfnod o waith sy'n rhoi cyfle i bobl, yn bennaf myfyrwyr neu raddedigion, ennill sgiliau a phrofiad newydd mewn proffesiwn y maent am fynd iddo.

Maent yn wych ar gyfer dysgu sgiliau newydd a gallant amrywio o ran hyd o ychydig wythnosau i sawl mis neu hyd yn oed flwyddyn. Mae interniaethau yn amrywio yn y fanyleb swydd, gyda rhai yn gofyn i chi gysgodi staff presennol ac eraill yn gofyn i chi oruchwylio tasgau neu brosiectau.

Mae interniaid yn cael mwy o gyfrifoldeb y dyddiau hyn, ac mae'r rhan fwyaf o interniaethau bellach yn gofyn am radd baglor o leiaf. Mae hyn yn eu gwahaniaethu oddi wrth leoliadau profiad gwaith.

Isod mae dadansoddiad o nifer y categorïau a lleoliadau y mae angen interniaid neu brentisiaid i lenwi gwahanol leoliadau yn Lloegr!

Lleoliad - Lloegr 

 • De-ddwyrain Lloegr (2,260)
 • Dwyrain Lloegr (1,624)
 • Llundain (1,492)
 • De-orllewin Lloegr (1,380)
 • Gogledd-orllewin Lloegr (1,339)
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr (1,055)
 • Swydd Efrog a'r Humber (964)
 • yr Alban (736)
 • Dwyrain Canolbarth Lloegr (712)
 • Gogledd-ddwyrain Lloegr (396)
Gwirio Allan:  Interniaethau Busnes Agos Fi 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!!

Categorïau Swyddi

 • Swyddi Gofal Iechyd a Nyrsio (3,166)
 • Swyddi Lletygarwch ac Arlwyo (2,364)
 • Swyddi Eraill/Cyffredinol (746)
 • Swyddi Addysgu (738)
 • Cymorth Domestig a Swyddi Glanhau (633)
 • Swyddi Peirianneg (556)
 • Swyddi Logisteg a Warws (481)
 • Swyddi Gweinyddol (472)
 • Swyddi Adnoddau Dynol a Recriwtio (382)
 • Swyddi Masnach ac Adeiladu (376)
 • Swyddi Gwasanaethau Diogelwch a Diogelu (355)
 • Swyddi Cyfrifeg a Chyllid (329)
 • Swyddi Cynnal a Chadw (292)
 • Swyddi Gwasanaethau Cwsmeriaid (263)
 • Swyddi Gwaith Cymdeithasol (249)
 • Swyddi Gweithgynhyrchu (238)
 • Swyddi Gwerthu (217)
 • Swyddi TG (132)
 • Swyddi Ynni, Olew a Nwy (111)
 • Swyddi Gofal Cymdeithasol (83)
 • Swyddi Creadigol a Dylunio (82)
 • Swyddi Cysylltiadau Cyhoeddus, Hysbysebu a Marchnata (70)
 • Swyddi Manwerthu (70)
 • Swyddi Gwyddonol a Sicrhau Ansawdd (47)
 • Swyddi Ymgynghori (39)
 • Swyddi Amaethyddiaeth, Pysgota a Choedwigaeth (31)
 • Swyddi Graddedigion (24)
 • Swyddi Eiddo (22)
 • Swyddi Cyfreithiol (12)
 • Swyddi Teithio (10)

Interniaethau sydd ar gael yn Lloegr

Dyma'r interniaethau sydd ar gael yn Lloegr i wneud cais amdanynt! ac maent yn cynnwys;

1. Intern Rheolaeth

Adran/ Tîm: Campws a Beirniadol / Llywodraeth Leol / Prifysgolion Manyleb: Bydd yr intern yn cael y cyfle i gefnogi Cyfarwyddwr C&C mewn sawl prosiect yn seiliedig ar y busnes.

Bydd hyn hefyd yn cynnwys cysgodi'r Cyfarwyddwr mewn cyfarfodydd cwsmeriaid, a chyfarfodydd tîm Mae'r dyletswyddau'n debygol o gynnwys rheoli prosiect, paratoi cyflwyniadau, ysgrifennu adroddiadau, a rheoli rhanddeiliaid.

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd yn barod ac yn gallu teithio ar draws y DU (treuliau a gwmpesir gan Mitie) i wneud y gorau o'r lleoliad hwn.

Oriau Gwaith (yr wythnos): amser llawn 37.5 awr – 0830 – 1700 Cyfradd tâl (yr awr):

I'w dalu ar gyflog byw Sylfaen Llundain = £11.05 yr awr

Sgiliau Penodol:

Byddai gwybodaeth am gymwysiadau Microsoft yn fuddiol

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook

2. Gweithiwr Peirianneg  

Gyda Gweithredwr Peirianneg Lefel 2, byddwch yn treulio amser yn dysgu am y broses gynhyrchu gyfan, sy'n cynnwys: torri plasma, ffurfio metel, gorchuddio powdr, cydosod peiriannau, a weldio.

Gwirio Allan:  Interniaethau Busnes Chicago 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Ar ddiwedd eich apcanou byddwch yn gallu dewis eich maes/swyddogaeth dewisol i speciaworkou byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr diwydiant i ddysgu a datblygu sgiliau mewn diwydiant cyffrous sy'n ehangu.

3. Marchnata Digidol 

Y Rôl

 • Sicrhau bod gwefan y cwmni yn gyfredol ac yn uchel ei safle
 • Gweithio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y cwmni i ysgogi safbwyntiau ac ymgyrchoedd
 • Cyfrifoldeb am brosiectau marchnata bach
 • Cysgodi cydweithwyr ar draws timau/disgyblaethau amrywiol
 • Cadw mewn cysylltiad rheolaidd â holl aelodau'r tîm
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediad llwyddiannus y busnes

Gofynion Rôl

 • Sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i feithrin cydberthynas yn gyflym
 • Rhaid deall pwysigrwydd cyfrinachedd yn gweithio o fewn y ddeddfwriaeth gyfredol
 • Gwybodaeth ymarferol dda o systemau TG gyda phrofiad gyda Microsoft Office neu Google Suite a llwyfannau cyfathrebu rhithwir gyda'r gallu i ddysgu a mabwysiadu technolegau a meddalwedd newydd lle bo'n briodol
 • Rhaid bod â thrwydded yrru lawn a modd o deithio os oes angen o fewn y diriogaeth i ymweld â chleientiaid/Gyrwyr CAREG
 • Bod yn drefnus a hyblyg i ddiwallu anghenion y busnes
 • Angerdd am ddysgu a dylunio
 • Diddordeb mawr mewn dylunio gwe
 • Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm clos

Sut i wneud cais

Mae sawl rhaglen brentisiaeth neu interniaeth arall ar gael o hyd mewn Interniaeth Yn Lloegr ac os ydych am gael mynediad iddynt i gyd a gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi gwag a grybwyllir uchod, cyfeiriwch at y ddolen isod!

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Interniaid Yn Lloegr

Y cyflog interniaeth ar gyfartaledd yn Lloegr yw £23,351 y flwyddyn neu £11.97 yr awr.

Mae swyddi lefel mynediad yn dechrau ar £21,000 y flwyddyn, tra bod y rhan fwyaf o weithwyr profiadol yn gwneud hyd at £36,346 y flwyddyn.

Gwirio Allan:  Interniaeth Haf Goldman Sachs 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Casgliad Ar Interniaeth Yn Lloegr Interniaethau 2023/2024

Gallwch weld o'r rhestrau uchod o interniaethau ar gyfer unigolion â diddordeb i ddechrau gwneud cais nawr i gael eu recriwtio ar gyfer swydd neu ddatblygu mwy o sgiliau.

Gallaf eich sicrhau bod gan rai o’r swyddi hyn gyflog deniadol, ac mae manteision ychwanegol hefyd gyda chi yn dysgu ac yn gweithio mewn amgylchedd ffafriol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Interniaethau Internship In England; nid oes gennych chi, felly, unrhyw gyfyngiad ar eu cymryd i fyny yn y DU i barhau â'ch angerdd.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hanfodol sy'n ymwneud â'r Interniaeth Yn Lloegr Interniaethau 2023/2024  i ymgeiswyr sydd â diddordeb ddechrau gwneud cais nawr.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio, ac o'r diwedd cael eich recriwtio, gallwch chi o hyn ymlaen fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i wireddu eich gyrfa yn y dyfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am Interniaeth Yn Lloegr Interniaethau 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 20, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Internship In England Internships 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Interniaeth Yn Lloegr Interniaethau 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: