Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi
hysbyseb
hysbyseb

Interniaethau Peirianneg Sifil Bydd yn agos i mi yn cael sylw yn y swydd hon. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb ddarllen drwodd i gael diweddariadau ar yr interniaethau diweddaraf a chanllawiau ar sut i wneud cais amdanynt.

Sicrhewch eich bod yn gymwys ar gyfer yr interniaeth hon a darparwch yr holl ofynion a dogfennau cywir sydd eu hangen i wneud cais am yr Interniaeth hon.

hysbyseb

Nawr ewch ymlaen isod i gael yr interniaeth Peirianneg Sifil ddiweddaraf y gallwch wneud cais amdano Agos Chi, a gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r gofynion yn gyntaf cyn llenwi'r ffurflen gais.

Disgrifiad Interniaeth.

Mae interniaid peirianneg sifil fel arfer yn cyflawni tasgau amrywiol, gan gynnwys paratoi a monitro dogfennau, gweithio'n agos gyda'r peiriannydd sifil i ddatrys materion ac adolygu cwynion, a pharatoi cynlluniau a mapiau.

hysbyseb

Mae peirianwyr sifil yn beichiogi, dylunio, adeiladu, goruchwylio, gweithredu, adeiladu a chynnal prosiectau a systemau seilwaith yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ffyrdd, adeiladau, meysydd awyr, twneli, argaeau, pontydd, a systemau cyflenwi dŵr a thrin carthion.

Mae peirianwyr sifil yn cynllunio, datblygu a gweithredu'r gwaith o adeiladu seilwaith cyhoeddus. Maent yn gyfrifol am ddylunio a goruchwylio adeiladu ffyrdd, pontydd, harbyrau, gweithfeydd pŵer, a systemau dŵr a charthffosiaeth.

hysbyseb

Mae peirianwyr sifil yn gyfrifol am ddylunio ac adeiladu ein hamgylchedd adeiledig. Maent yn cynllunio, dylunio a goruchwylio prosiectau sy'n amrywio o ddatblygiadau preswyl bach i gyfadeiladau diwydiannol ar raddfa fawr. Mae peirianwyr sifil yn gweithio gyda deunyddiau a thechnolegau amrywiol - o goncrit a dur i feddalwedd ac electroneg - i greu strwythurau diogel, swyddogaethol a dymunol yn esthetig.

Gwirio Allan:  Swyddi Peirianneg Sifil yn Emiradau Arabaidd Unedig 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae intern peiriannydd sifil yn perfformio dogfennaeth ac yn olrhain dogfennau ar gyfer adroddiadau, yn gwirio'r holl gytundebau ar gyfer anfonebau, ac yn cynorthwyo'r peiriannydd sifil i adolygu cwynion a datrys problemau. Mae swyddogaethau intern peiriannydd sifil yn cynnwys paratoi mapiau a chynlluniau, ymweld â safleoedd i sicrhau bod cynhyrchion yn cael eu gosod yn gywir, ymateb i ymholiadau'r cyhoedd ac adrannau eraill yn foddhaol, a pherfformio dyletswyddau dyddiol fel cyhoeddi trwyddedau ac adolygu ceisiadau. Hefyd, mae'n rhaid i intern peiriannydd sifil gasglu data a'u trosi'n gynlluniau, amcangyfrif cost deunyddiau, a darllen a dehongli dogfennau technegol. Dylai fod yn gyfarwydd â safonau peirianneg a rheoliadau'r wladwriaeth a lleol a dylai fod yn fedrus wrth weithredu systemau a chymwysiadau CAD.

Cyfrifoldebau.

 • Dilynwch reolau, canllawiau a safonau diogelwch ar gyfer pob prosiect.
 • Gall gynllunio, neilltuo, a goruchwylio gwaith pobl eraill.
 • Adolygu adroddiadau a chynlluniau a baratowyd o fewn y swyddfa.
 • Cydlynu a rheoli unrhyw dasgau a phersonél arolwg maes.
 • Cysylltu â chleientiaid ac asiantaethau, isgontractwyr, a thimau dylunio ar brosiectau.
 • Cynllunio, trefnu a chynnal gwerthusiadau ac ymchwiliadau palmant.
 • Ymgysylltu â chleientiaid i ddiffinio a chyflawni canlyniad llwyddiannus.
 • Cydlynu gyda thimau lleol a chenedlaethol ar gyfer cyflawni prosiectau.
 • Dadansoddi adroddiadau arolwg, mapiau, a data arall i gynllunio prosiectau.
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm, pob cyfarfod staff, a sesiynau cynllunio eraill nad oes modd eu bilio.
 • Gweithio gyda'r tîm peirianneg ar gynhyrchu lluniadau dylunio.
 • Gwerthuso, dewis a chymhwyso technegau a gweithdrefnau peirianneg safonol.
 • Darparu amcangyfrifon cost a rhagamcanion cyllideb ar gyfer cynigion technegol.
Gwirio Allan:  Interniaethau Peirianneg Fecanyddol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Gofynion.

 • Gradd Baglor neu Raddedig mewn peirianneg sifil, technoleg peirianneg adeiladu, neu
 • peirianneg drydanol neu brofiad cyfatebol.
 • Profiad gyda AutoCAD a Meddalwedd CAD.
 • Profiad blaenorol mewn swydd ymgynghori.
 • Arweinydd a datryswr problemau gydag etheg gwaith cydweithredol amlwg.
 • Profiad o galcwlws ac ystadegau.
 • Dangos sgil mewn dylunio prosiectau.
 • Rhuglder wrth arolygu a dylunio safleoedd.
 • Rhuglder mewn rheoli gwaddod, rheoli erydiad, rheoli carthffosydd glanweithiol, a chloddio.
 • Sylw llym i fanylion.
 • Yn gallu cynhyrchu amcangyfrifon cost.

Cyflog Ar Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

Mae interniaid peirianneg sifil yn gwneud $52,597 y flwyddyn ar gyfartaledd neu $25.29 yr awr.

Sut i Wneud Cais Am Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Interniaethau Haf Graddedig 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!!

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi, mae rhywun yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, y cyfrifoldebau, y cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio mewn Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Medi 16, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaethau Peirianneg Sifil Ger Fi 2023/2024.

hysbyseb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: