Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Yn ystod pob hediad, mae rheolwyr hedfan yn uniongyrchol gyfrifol am filoedd o fywydau ac yn chwarae rhan allweddol wrth gadw teithiau hedfan ar amser. Mae amddiffyn bywydau teithwyr a chriw yn hynod o bwysig wrth gynnal rheolaeth hedfan.

Mae dod yn rheolwr hedfan yn gofyn am gymwysterau, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gwahanol ymhlith eraill a phopeth a fydd yn cael ei amlinellu yn yr erthygl hon ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb.

I lawer o bobl, swydd breuddwyd yw dod yn rheolwr, ond nid yw glanio'r rôl yn hawdd a rhaid ei wneud trwy sianeli penodol, nid yn unig y mae rheolwyr hedfan wedi'u cyfyngu i dwr y maes awyr ond gallant hefyd weithio mewn nifer o orsafoedd o gwmpas a rhwng prif feysydd awyr.

Mae rheolwyr hedfan yn uchel eu parch oherwydd y risg a phwysigrwydd eu swydd yn derbyn tâl golygus hefyd, nawr ewch ymlaen isod i wybod y manylion am sut i ddod yn gynorthwyydd hedfan.

Pwy Sy'n Rheolwr Hedfan?

Mae'r Rheolydd Hedfan yn goruchwylio diogelwch gweithrediadau rheoli hedfan trwy adolygu data hedfan a systemau rheoli hedfan. Maent yn datrys problemau yn ystod gweithrediadau rheoli hedfan amser real. Mae'n arwain yr ymchwiliad i faterion gweithredol ac yn adfer y rhwydweithiau hedfan.

Mae'r cyfryngau yn yr Unol Daleithiau yn aml yn cyfeirio atynt fel rheolwyr aer, neu reolwyr hedfan, mae'r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol traffig awyr yn defnyddio'r term rheolwyr traffig awyr, ATCOs, neu reolwyr.

Mae Rheolwyr Hedfan yn gwirio cynlluniau hedfan, yn rhoi cliriad i beilotiaid ar gyfer esgyn neu lanio, ac yn cyfeirio symudiad awyrennau a thraffig arall ar y rhedfeydd ac mewn rhannau eraill o'r maes awyr. Mae'r rhan fwyaf yn gweithio o dyrau rheoli, gan arsylwi ar y traffig y maent yn ei reoli.

Y peth yw bod y rhan fwyaf o reolwyr hedfan yn gweithio naill ai i'r llywodraeth neu'r fyddin, felly mae ganddyn nhw feini prawf asesu a hyfforddiant y mae'n rhaid i chi eu pasio ar bob pwynt y mae'n codi, a chan eu bod yn talu'r bil yn anuniongyrchol, mae'r trethdalwr bob amser yn talu, ac maen nhw'n penderfynu os ydych chi'n ddigon da.

Un o'r ffyrdd arwyddocaol yn y swydd yw y bydd rheolwr hedfan yn dod yn gyfarwydd iawn â phob agwedd ar ei ofod awyr, ei faes awyr neu ei sectorau llwybr.

Sgiliau Rheolydd Hedfan

Yn gyffredinol, mae rheolwyr hedfan yn unigolion sydd wedi'u trefnu'n dda, sy'n gyflym â chyfrifiannau rhifol a mathemateg, sydd â sgiliau gwneud penderfyniadau pendant a chadarn, sy'n gallu cynnal eu gwasgedd o dan bwysau a meddu ar gof tymor byr rhagorol.

Yn nodweddiadol, mae gan reolwyr traffig awyr llwyddiannus sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, a galluoedd gwneud penderfyniadau ac maent yn gweithio'n dda fel aelodau o dîm.

Gall deall y camau angenrheidiol i lwyddo yn y rôl hon gyfrannu at eich llwyddiant wrth ddilyn yr yrfa hon.

 • Sgiliau canolbwyntio.
 • Gwybodaeth am ddulliau trafnidiaeth, costau a buddion.
 • Y gallu i ddefnyddio eich crebwyll a gwneud penderfyniadau.
 • Y gallu i dderbyn beirniadaeth a gweithio'n dda dan bwysau.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog.
 • Sgiliau datrys problemau cymhleth.
 • Bod yn drylwyr a rhoi sylw i fanylion.

Trwy nifer o astudiaethau dros y degawdau, dangoswyd bod gan reolwyr traffig gof gweledol uwch fel arfer, ac yn ogystal, mae astudiaethau wedi dangos bod gan reolwyr traffig awyr yn gyffredinol rywfaint o ymwybyddiaeth sefyllfaol sy'n sylweddol well na chyfartaledd y boblogaeth.

Mewn 'gemau' sy'n cynnwys cof tymor byr, straen a achosir gan gyfoedion, a dadansoddiad risg amser real, sgoriodd arbenigwyr rheoli traffig awyr yn well na'r grŵp rheoli ym mhob arbrawf [dyfyniad sydd ei angen.

Cymwysterau I Fod yn Rheolwr Hedfan

Gall rheolwyr sydd ag o leiaf blwyddyn o brofiad rheoli traffig awyr ym Milwrol yr UD neu'r cyfleoedd wneud cais heb sefyll arholiad.

Rhaid i'r rhai heb brofiad fod o dan 31 oed a phasio arholiad cyn cyflogaeth i gael eu hystyried.

Mae sgiliau clywed a siarad rhagorol yn ofynnol, ac mae hyfforddeion yn cael profion corfforol a seicolegol trwyadl.

Bron yn gyffredinol, mae rheolwyr yn destun arholiadau meddygol a meddyliol anhyblyg i sicrhau diogelwch yn y system traffig awyr.

Yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, mae'n ofynnol i bob rheolwr traffig awyr gymryd a phasio Rhestr Personoliaeth Amlffasig Minnesota cyn cael ei gyflogi gan y Weinyddiaeth Hedfan Ffederal.

Gofynion Rheolydd Hedfan

 • Diploma ysgol uwchradd neu gyfwerth.
 • Y gallu i basio gwiriad cefndir trylwyr a chwrdd â gofynion oedran, dinasyddiaeth a chorfforol.
 • Efallai y byddai cyfuniad o fwy o addysg neu brofiad yn cael ei ffafrio.
 • Cwblhau rhaglenni hyfforddi yn llwyddiannus.
 • Efallai y bydd angen ardystiadau ychwanegol.
 • Sgiliau cyfathrebu a gwneud penderfyniadau eithriadol.
 • Yn gyfarwydd â thechnoleg, gan gynnwys offer radio a chyfrifiadurol.
 • Sylw i fanylion a'r gallu i gadw cofnodion trylwyr a chywir.

Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan

Dyma'r camau canlynol i ddod yn rheolwr hedfan ac maent yn cynnwys;

 1. Sicrhewch wneud cais a chofrestru mewn asiantaeth hedfan fel FAA neu fyddin yr UD er mwyn cychwyn ar eich taith i ddod yn rheolwr hedfan
 2. Mae graddedigion Academi FAA yn dechrau fel rheolwyr datblygiadol, gan gyfleu gwybodaeth sylfaenol am feysydd awyr ac amodau hedfan i beilotiaid.
 3. Mae'r FAA yn helpu rheolwyr i symud ymlaen i wahanol swyddi gyda hyfforddiant yn y gwaith, sydd fel arfer hefyd yn cynnwys efelychiadau ac astudiaeth dosbarth.
 4. Mae rheolwyr sy'n pasio pob cam o hyfforddiant yn derbyn Tystysgrif Arbenigwr Rheoli Traffig Awyr FAA a Thystysgrif Gweithredwr Tŵr Rheoli.
 5. Mae'n cymryd tua dwy i bedair blynedd i reolwyr newydd dderbyn ardystiad FAA llawn, ond gall rheolwyr profiadol gael ardystiad yn gyflymach.
 6. Ar ôl eu hardystio, gall rheolwyr ofyn am drosglwyddiadau i leoliadau eraill neu symud ymlaen i swydd goruchwyliwr.

Cyflog Rheolwyr Hedfan

Mae rheolwyr traffig awyr yn gyson ymhlith y rhestr o swyddi sy'n talu orau. Cyflog blynyddol cyfartalog rheolydd oedd $130,420 yn 2020, yn ôl Swyddfa Ystadegau Llafur yr UD.

Derbyniodd y 10 y cant a enillodd fwyaf o leiaf $ 184,780 y flwyddyn. Yn ogystal â phrofiad, mae lleoliad hefyd yn effeithio ar incwm.

Cwestiynau Cyffredin

A yw bod yn rheolwr traffig awyr yn werth chweil?

Mae rheolwyr traffig awyr yn gymwys ar gyfer pecyn cyflawn o fuddion ffederal, gan gynnwys gwyliau blynyddol, absenoldeb salwch, ac yswiriant bywyd ac iechyd, yn ôl yr FAA. Maent hefyd yn derbyn buddion ymddeoliad ffederal a gallant gymryd rhan yng Nghynllun Arbedion Thrift y llywodraeth.

Mae boddhad swydd yn uchel ar y rhestr o fanteision bod yn rheolwr. Mae'n broffesiwn uchel ei barch ac yn un gwerth chweil iawn.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i fod yn rheolwr traffig awyr?

Mae dod yn rheolwr traffig awyr yn cymryd blwyddyn ac yna cyfnodau o gymhwyster pellach ac arsylwi neu hyfforddiant yn y gwaith

Gall gymryd tua 4 blynedd a 5 mis – 7 mlynedd a 5 mis i ddod yn rheolwr traffig awyr. Rhaid i chi dreulio 3-4 blynedd yn cwblhau cymwysterau cyn cyflogaeth.

Yna, os byddwch chi'n cael swydd ar unwaith, mae angen i chi dreulio 2-4 mis mewn hyfforddiant FAA ac yna 1.5-3 blynedd arall mewn hyfforddiant yn y swydd cyn i'r FAA eich ardystio.

Pwy sy'n rheolwr traffig awyr da?

Gallu dysgu bod yn rheolydd da yw'r peth cyntaf. Mae yna lawer o sgiliau y mae'n rhaid i chi eu meistroli. Rhaid meistroli ymadroddeg, rheolau, gweithdrefnau, gofod awyr, a chyfathrebu ag awyrennau a rheolwyr eraill i gyd trwy astudiaeth ystafell ddosbarth ac efelychu cyn dechrau OJT.

A oes galw am reolwyr traffig awyr?

Mae galw mawr iawn am Reolwyr a disgwylir iddo gynyddu, gyda disgwyl y bydd 4,360 o swyddi newydd yn cael eu llenwi erbyn 2029.

Casgliad Ar Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan 2023/2024

Mae gwefan y cais yn rhoi gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan 2023/2024 i ymgeiswyr ddechrau gwneud cais nawr.

Mae'r swydd hon wedi'i llunio'n feirniadol i ddod â'r holl swyddi dilys a pharhaus gyda'r holl Sut i Ddod yn Rheolydd Hedfan sydd ar gael i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Ar ôl gwneud cais ac yn olaf cael Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i wireddu'ch gyrfa yn y dyfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 21, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am Sut i Ddod yn Rheolwr Hedfan 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: