Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi
hysbyseb
hysbyseb

Mae dysgu Saesneg fel iaith dramor yn ffordd wych o deithio, profi gwahanol ddiwylliannau, a chael profiad gwaith gwerthfawr.

Mae Ewrop yn gyrchfan boblogaidd i athrawon Saesneg, gan fod galw mawr am addysg Saesneg mewn llawer o wledydd.

hysbyseb

Wrth i Saesneg ddod yn iaith fyd-eang, mae’r galw am athrawon Saesneg wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Ewrop, yn arbennig, mae galw mawr am athrawon Saesneg, gyda llawer o wledydd yn cynnig cyfleoedd gwych i athrawon ESL (Saesneg fel Ail Iaith).

Yn y blogbost hwn, byddwn yn archwilio'r gwledydd gorau i ddysgu Saesneg yn Ewrop, yn seiliedig ar ffactorau amrywiol megis argaeledd swyddi, cyflog, a phrofiad cyffredinol.

Uchafbwyntiau TEFL yn Swyddi Ewrop

Mae swyddi TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor) yn Ewrop yn cynnig cyfle unigryw i'r rhai sydd am deithio, cael profiad gwaith, ac ymgolli mewn diwylliannau newydd.
 
Dyma rai o uchafbwyntiau swyddi TEFL yn Ewrop:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg mewn llawer o wledydd ledled Ewrop, sy'n ei gwneud hi'n haws i athrawon TEFL ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg fel iaith fyd-eang a'r awydd i bobl ei ddysgu ar gyfer gwaith, teithio, neu gyfoethogi personol.
 2. Trochi Diwylliannol: Mae swyddi TEFL yn cynnig cyfle unigryw i ymgolli mewn diwylliant newydd, gan fod llawer o swyddi yn golygu gweithio'n agos gyda phobl leol a bod yn rhan o'r gymuned. Mae dysgu Saesneg hefyd yn galluogi athrawon i ddysgu am arferion lleol, traddodiadau a ffyrdd o fyw eu gwlad letyol.
 3. Cyfleoedd Teithio: Mae llawer o swyddi TEFL yn Ewrop yn cynnig cyfle i deithio ac archwilio lleoedd newydd yn ystod gwyliau. Gyda rhwydwaith rheilffyrdd a bysiau helaeth Ewrop, mae'n gymharol hawdd teithio a gweld mwy o'r cyfandir wrth addysgu.
 4. Datblygiad Personol: Mae swyddi TEFL yn cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau fel siarad cyhoeddus, cyfathrebu ac arweinyddiaeth, a all fod o fudd i athrawon yn eu bywydau personol a phroffesiynol. Gall y profiad o fyw a gweithio mewn gwlad newydd hefyd roi boddhad mawr a helpu i fagu hyder.
 5. Cyflogau Cystadleuol: Mae'r cyflogau ar gyfer swyddi TEFL yn Ewrop yn gyffredinol gystadleuol ac yn cynnig safon byw dda. Er y gall cyflogau amrywio yn dibynnu ar y wlad, lleoliad, a phrofiad, mae'r rhan fwyaf o swyddi yn cynnig cyflog gweddus, a all dalu costau byw a chaniatáu ar gyfer teithio ac archwilio.

Gwledydd I Ddysgu Saesneg Yn Ewrop

Gwledydd I Ddysgu Saesneg Yn Ewrop Mae dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL) yn Ewrop yn gyfle gwych i gael profiad addysgu gwerthfawr wrth drochi eich hun mewn diwylliant newydd. Dyma rai o'r gwledydd gorau i ystyried dysgu Saesneg yn Ewrop:

Sbaen

Mae Sbaen yn gyrchfan boblogaidd i athrawon TEFL oherwydd ei diwylliant bywiog, ei golygfeydd hardd, a'r galw mawr am addysg Saesneg. Dyma rai o uchafbwyntiau dysgu Saesneg yn Sbaen:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg yn Sbaen, yn enwedig mewn dinasoedd fel Madrid, Barcelona a Valencia. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg yn y farchnad swyddi fyd-eang a'r awydd i bobl ddysgu'r iaith ar gyfer teithio a chyfoethogi personol.
 2. Diwylliant a Ffordd o Fyw: Sbaen yn wlad gyda diwylliant a hanes cyfoethog, ac mae dysgu Saesneg yno yn cynnig cyfle i ymgolli yn arferion, traddodiadau a ffordd o fyw lleol. O archwilio bwyd byd-enwog i fynychu gwyliau a digwyddiadau lleol, nid oes prinder profiadau i'w cael.
 3. Cyfleoedd Gwaith: Mae yna lawer o gyfleoedd i athrawon TEFL yn Sbaen, gydag ysgolion iaith preifat, ysgolion cyhoeddus, ac academïau iaith i gyd yn chwilio am siaradwyr Saesneg brodorol i ddysgu eu myfyrwyr.
 4. Cyflog: Mae cyflog cyfartalog athrawon TEFL yn Sbaen tua €1,200-€1,500 y mis, gyda rhai swyddi yn cynnig mwy yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau. Er efallai nad yw hyn mor uchel ag mewn gwledydd eraill yn Ewrop, mae costau byw yn Sbaen yn gyffredinol is, gan ei gwneud hi'n haws i fyw'n gyfforddus.
 5. Teithio: Mae Sbaen yn wlad hardd, gydag ystod amrywiol o dirweddau, o draethau'r Costa del Sol i fynyddoedd y Pyrenees. Mae dysgu Saesneg yn Sbaen yn cynnig cyfle i deithio ac archwilio'r wlad yn ystod gwyliau.

Gofynion

I ddysgu Saesneg yn Sbaen, mae yna sawl gofyniad y dylech chi eu bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys:
 1. Siaradwr Saesneg brodorol neu rugl: Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a sefydliadau iaith yn Sbaen yn mynnu bod athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol neu rugl. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn gyfforddus yn addysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol a meddu ar feistrolaeth gref ar yr iaith.
 2. Gradd Baglor: Er nad yw bob amser yn ofyniad, mae'n well gan lawer o ysgolion yn Sbaen ymgeiswyr sydd â gradd Baglor mewn maes perthnasol, fel Saesneg, ieithyddiaeth, neu addysg. Gall cael gradd hefyd gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd gyda chyflog uwch.
 3. Ardystiad TEFL: Argymhellir yn gryf ardystiad TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), gan y gall roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i addysgu Saesneg fel iaith dramor yn effeithiol. Mae llawer o ysgolion a sefydliadau iaith yn mynnu bod gan athrawon o leiaf ardystiad TEFL 120 awr, er y gall rhai dderbyn ardystiad byrrach.
 4. Trwydded waith a fisa: Os nad ydych yn ddinesydd yr UE, bydd angen trwydded waith a fisa arnoch i weithio'n gyfreithlon yn Sbaen. Gall y broses ar gyfer cael y dogfennau hyn amrywio yn dibynnu ar eich gwlad wreiddiol a gofynion penodol yr ysgol neu'r sefydliad iaith y byddwch yn gweithio iddo.
 5. Profiad: Er nad yw bob amser yn angenrheidiol, gall cael rhywfaint o brofiad addysgu Saesneg fel iaith dramor eich gwneud yn ymgeisydd mwy cystadleuol. Efallai y bydd angen lleiafswm o brofiad ar rai ysgolion a sefydliadau iaith yn Sbaen, tra gallai fod yn well gan eraill ymgeiswyr â lefel benodol o brofiad.
 6. Addasrwydd a sensitifrwydd diwylliannol: Mae byw a gweithio mewn gwlad dramor yn gofyn am hyblygrwydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae’n bwysig bod â meddwl agored, parchu arferion a thraddodiadau lleol, a bod yn barod i ddysgu am ddiwylliant newydd a’i gofleidio.
 7. Gwybodaeth am y Sbaeneg iaith: Er nad yw bob amser yn ofyniad, gall meddu ar rywfaint o wybodaeth o'r iaith Sbaeneg fod yn ddefnyddiol wrth lywio bywyd bob dydd a chyfathrebu â phobl leol.
Gwirio Allan:  Swyddi Addysgu Saesneg Yn Krakow 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Yr Eidal

Mae'r Eidal yn gyrchfan boblogaidd i athrawon TEFL oherwydd ei hanes cyfoethog, ei golygfeydd hardd, a'i bwyd byd-enwog.
Dyma rai o uchafbwyntiau dysgu Saesneg yn yr Eidal:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg yn yr Eidal, yn enwedig mewn dinasoedd mawr fel Rhufain, Milan, Fflorens a Fenis. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg yn y farchnad swyddi fyd-eang a'r awydd i bobl ddysgu'r iaith ar gyfer teithio a chyfoethogi personol.
 2. Diwylliant a Ffordd o Fyw: Mae'r Eidal yn wlad sydd â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac mae'n adnabyddus am ei chelf, pensaernïaeth, ffasiwn a bwyd. Mae dysgu Saesneg yn yr Eidal yn cynnig cyfle i ymgolli yn arferion, traddodiadau a ffordd o fyw lleol.
 3. Cyfleoedd Gwaith: Mae yna lawer o gyfleoedd i athrawon TEFL yn yr Eidal, gydag ysgolion iaith preifat, ysgolion cyhoeddus, ac academïau iaith i gyd yn chwilio am siaradwyr Saesneg brodorol i ddysgu eu myfyrwyr.
 4. Cyflog: Mae cyflog cyfartalog athrawon TEFL yn yr Eidal tua €1,000-€1,500 y mis, gyda rhai swyddi yn cynnig mwy yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau. Er efallai nad yw hyn mor uchel ag mewn gwledydd eraill yn Ewrop, mae costau byw yn yr Eidal yn gyffredinol is y tu allan i ddinasoedd mawr, gan ei gwneud hi'n haws byw'n gyfforddus.
 5. Teithio: Mae'r Eidal yn wlad hardd, gydag ystod amrywiol o dirweddau, o draethau Sisili i fynyddoedd y Dolomites. Mae dysgu Saesneg yn yr Eidal yn cynnig cyfle i deithio ac archwilio'r wlad yn ystod gwyliau.

Gofynion

I ddysgu Saesneg yn yr Eidal, mae yna nifer o ofynion y dylech eu bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys:
 1. Siaradwr Saesneg brodorol neu rugl: Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a sefydliadau iaith yn yr Eidal yn mynnu bod athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol neu rugl. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn gyfforddus yn addysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol a meddu ar feistrolaeth gref ar yr iaith.
 2. Gradd Baglor: Er nad yw bob amser yn ofyniad, mae'n well gan lawer o ysgolion yn yr Eidal ymgeiswyr sydd â gradd Baglor mewn maes perthnasol, fel Saesneg, ieithyddiaeth, neu addysg. Gall cael gradd hefyd gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd gyda chyflog uwch.
 3. Ardystiad TEFL: Argymhellir yn gryf ardystiad TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), gan y gall roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i addysgu Saesneg fel iaith dramor yn effeithiol. Mae llawer o ysgolion a sefydliadau iaith yn mynnu bod gan athrawon o leiaf ardystiad TEFL 120 awr, er y gall rhai dderbyn ardystiad byrrach.
 4. Trwydded waith a fisa: Os nad ydych yn ddinesydd yr UE, bydd angen trwydded waith a fisa arnoch i weithio'n gyfreithlon yn yr Eidal. Gall y broses ar gyfer cael y dogfennau hyn amrywio yn dibynnu ar eich gwlad wreiddiol a gofynion penodol yr ysgol neu'r sefydliad iaith y byddwch yn gweithio iddo.
 5. Profiad: Er nad yw bob amser yn angenrheidiol, gall cael rhywfaint o brofiad addysgu Saesneg fel iaith dramor eich gwneud yn ymgeisydd mwy cystadleuol. Efallai y bydd angen isafswm o brofiad ar rai ysgolion a sefydliadau iaith yn yr Eidal, tra gallai fod yn well gan eraill ymgeiswyr â lefel benodol o brofiad.
 6. Addasrwydd a sensitifrwydd diwylliannol: Mae byw a gweithio mewn gwlad dramor yn gofyn am hyblygrwydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae’n bwysig bod â meddwl agored, parchu arferion a thraddodiadau lleol, a bod yn barod i ddysgu am ddiwylliant newydd a’i gofleidio.
 7. Gwybodaeth o'r iaith Eidaleg: Er nad yw bob amser yn ofyniad, gall meddu ar rywfaint o wybodaeth o'r iaith Eidaleg fod yn ddefnyddiol wrth lywio bywyd bob dydd a chyfathrebu â phobl leol.

Yr Almaen

Mae'r Almaen yn gyrchfan boblogaidd i athrawon TEFL oherwydd ei heconomi gref, safon byw uchel, a galw cynyddol am addysg Saesneg.
 
Dyma rai o uchafbwyntiau dysgu Saesneg yn yr Almaen:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg yn yr Almaen, yn enwedig mewn dinasoedd mawr fel Berlin, Frankfurt, a Munich. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg yn y farchnad swyddi fyd-eang a'r awydd i bobl ddysgu'r iaith ar gyfer teithio a chyfoethogi personol.
 2. Diwylliant a Ffordd o Fyw: Mae'r Almaen yn wlad sydd â hanes cyfoethog, celf a bwyd. Mae dysgu Saesneg yn yr Almaen yn cynnig cyfle i ymgolli yn arferion, traddodiadau a ffordd o fyw lleol, a phrofi gwyliau byd-enwog y wlad, megis marchnadoedd Oktoberfest a Nadolig.
 3. Cyfleoedd Gwaith: Mae yna lawer o gyfleoedd i athrawon TEFL yn yr Almaen, gydag ysgolion iaith preifat, ysgolion cyhoeddus, ac academïau iaith i gyd yn chwilio am siaradwyr Saesneg brodorol i ddysgu eu myfyrwyr. Yn ogystal, mae galw cynyddol am athrawon Saesneg Busnes, yn enwedig mewn dinasoedd mawr sydd â chorfforaethau rhyngwladol mawr.
 4. Cyflog: Mae cyflog cyfartalog athrawon TEFL yn yr Almaen tua €1,500-€2,000 y mis, gyda rhai swyddi yn cynnig mwy yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau. Er y gallai hyn fod yn is nag mewn gwledydd eraill yn Ewrop, mae costau byw yn yr Almaen yn gyffredinol uwch, gan wneud y cyflog yn ddigonol ar gyfer bywoliaeth gyfforddus.
 5. Teithio: Mae'r Almaen wedi'i lleoli yng nghanol Ewrop, gan ei gwneud yn ganolfan wych ar gyfer teithio i wledydd Ewropeaidd eraill yn ystod gwyliau. Yn ogystal, mae yna lawer o gyfleoedd ar gyfer teithiau penwythnos yn y wlad, o archwilio dinasoedd hanesyddol i heicio yn y Goedwig Ddu.

Gofynion

I ddysgu Saesneg yn yr Almaen, mae yna nifer o ofynion y dylech eu bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys:
 1. Siaradwr Saesneg brodorol neu rugl: Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a sefydliadau iaith yn yr Almaen yn mynnu bod athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol neu rugl. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn gyfforddus yn addysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol a meddu ar feistrolaeth gref ar yr iaith.
 2. Gradd Baglor: Er nad yw bob amser yn ofyniad, mae'n well gan lawer o ysgolion yn yr Almaen ymgeiswyr sydd â gradd Baglor mewn maes perthnasol, fel Saesneg, ieithyddiaeth, neu addysg. Gall cael gradd hefyd gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd gyda chyflog uwch.
 3. Ardystiad TEFL: Argymhellir yn gryf ardystiad TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), gan y gall roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i addysgu Saesneg fel iaith dramor yn effeithiol. Mae llawer o ysgolion a sefydliadau iaith yn mynnu bod gan athrawon o leiaf ardystiad TEFL 120 awr, er y gall rhai dderbyn ardystiad byrrach.
 4. Trwydded waith a fisa: Os nad ydych yn ddinesydd yr UE, bydd angen trwydded waith a fisa arnoch i weithio'n gyfreithlon yn yr Almaen. Gall y broses ar gyfer cael y dogfennau hyn amrywio yn dibynnu ar eich gwlad wreiddiol a gofynion penodol yr ysgol neu'r sefydliad iaith y byddwch yn gweithio iddo.
 5. Profiad: Er nad yw bob amser yn angenrheidiol, gall cael rhywfaint o brofiad addysgu Saesneg fel iaith dramor eich gwneud yn ymgeisydd mwy cystadleuol. Efallai y bydd angen isafswm o brofiad ar rai ysgolion a sefydliadau iaith yn yr Almaen, tra gallai fod yn well gan eraill ymgeiswyr â lefel benodol o brofiad.
 6. Addasrwydd a sensitifrwydd diwylliannol: Mae byw a gweithio mewn gwlad dramor yn gofyn am hyblygrwydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae’n bwysig bod â meddwl agored, parchu arferion a thraddodiadau lleol, a bod yn barod i ddysgu am ddiwylliant newydd a’i gofleidio.
Gwirio Allan:  Swyddi Addysgu Saesneg Yn Costa Rica 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gweriniaeth Tsiec

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn gyrchfan boblogaidd i athrawon TEFL oherwydd ei hanes cyfoethog, ei golygfeydd hardd, a'i lleoliad canolog yn Ewrop.
Dyma rai o uchafbwyntiau dysgu Saesneg yn y Weriniaeth Tsiec:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg yn y Weriniaeth Tsiec, yn enwedig mewn dinasoedd mawr fel Prague, Brno, ac Ostrava. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg yn y farchnad swyddi fyd-eang a'r awydd i bobl ddysgu'r iaith ar gyfer teithio a chyfoethogi personol.
 2. Diwylliant a Ffordd o Fyw: Mae'r Weriniaeth Tsiec yn wlad sydd â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac mae'n adnabyddus am ei chestyll syfrdanol, pensaernïaeth Gothig, a chwrw. Mae dysgu Saesneg yn y Weriniaeth Tsiec yn cynnig cyfle i ymgolli yn arferion, traddodiadau a ffordd o fyw lleol.
 3. Cyfleoedd Gwaith: Mae yna lawer o gyfleoedd i athrawon TEFL yn y Weriniaeth Tsiec, gydag ysgolion iaith preifat, ysgolion cyhoeddus, ac academïau iaith i gyd yn chwilio am siaradwyr Saesneg brodorol i ddysgu eu myfyrwyr. Yn ogystal, mae galw cynyddol am athrawon Saesneg Busnes, yn enwedig mewn dinasoedd mawr sydd â chorfforaethau rhyngwladol mawr.
 4. Cyflog: Mae cyflog cyfartalog athrawon TEFL yn y Weriniaeth Tsiec tua 20,000-25,000 CZK y mis, gyda rhai swyddi yn cynnig mwy yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau. Er y gallai hyn fod yn is nag mewn gwledydd eraill yn Ewrop, mae costau byw yn y Weriniaeth Tsiec yn gyffredinol yn is, gan ei gwneud hi'n haws byw'n gyfforddus.
 5. Teithio: Mae'r Weriniaeth Tsiec wedi'i lleoli yng nghanol Ewrop, sy'n ei gwneud yn ganolfan wych ar gyfer teithio i wledydd Ewropeaidd eraill yn ystod gwyliau. Yn ogystal, mae yna lawer o gyfleoedd ar gyfer teithiau penwythnos yn y wlad, o archwilio dinasoedd hanesyddol fel Prague i heicio ym Mharc Cenedlaethol hardd Bohemian y Swistir.

Gofynion

I ddysgu Saesneg yn y Weriniaeth Tsiec, mae yna sawl gofyniad y dylech chi eu bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys:
 1. Siaradwr Saesneg brodorol neu rugl: Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a sefydliadau iaith yn y Weriniaeth Tsiec yn mynnu bod athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol neu rugl. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn gyfforddus yn addysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol a meddu ar feistrolaeth gref ar yr iaith.
 2. Gradd Baglor: Er nad yw bob amser yn ofyniad, mae'n well gan lawer o ysgolion yn y Weriniaeth Tsiec ymgeiswyr sydd â gradd Baglor mewn maes perthnasol, fel Saesneg, ieithyddiaeth, neu addysg. Gall cael gradd hefyd gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd gyda chyflog uwch.
 3. Ardystiad TEFL: Argymhellir yn gryf ardystiad TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), gan y gall roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i addysgu Saesneg fel iaith dramor yn effeithiol. Mae llawer o ysgolion a sefydliadau iaith yn mynnu bod gan athrawon o leiaf ardystiad TEFL 120 awr, er y gall rhai dderbyn ardystiad byrrach.
 4. Trwydded waith a fisa: Fel dinesydd y tu allan i'r UE, bydd angen trwydded waith a fisa arnoch i weithio'n gyfreithlon yn y Weriniaeth Tsiec. Gall y broses ar gyfer cael y dogfennau hyn amrywio yn dibynnu ar eich gwlad wreiddiol a gofynion penodol yr ysgol neu'r sefydliad iaith y byddwch yn gweithio iddo.
 5. Profiad: Er nad yw bob amser yn angenrheidiol, gall cael rhywfaint o brofiad addysgu Saesneg fel iaith dramor eich gwneud yn ymgeisydd mwy cystadleuol. Efallai y bydd angen lleiafswm o brofiad ar rai ysgolion a sefydliadau iaith yn y Weriniaeth Tsiec, tra gallai fod yn well gan eraill ymgeiswyr â lefel benodol o brofiad.
 6. Addasrwydd a sensitifrwydd diwylliannol: Mae byw a gweithio mewn gwlad dramor yn gofyn am hyblygrwydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae’n bwysig bod â meddwl agored, parchu arferion a thraddodiadau lleol, a bod yn barod i ddysgu am ddiwylliant newydd a’i gofleidio.
 7. Gwybodaeth o'r iaith Tsieceg: Er nad yw bob amser yn ofyniad, gall bod â rhywfaint o wybodaeth o'r iaith Tsieceg fod yn ddefnyddiol wrth lywio bywyd bob dydd a chyfathrebu â phobl leol.

gwlad pwyl

Mae Gwlad Pwyl yn gyrchfan sydd ar ddod i athrawon TEFL oherwydd ei heconomi sy'n tyfu, ei hanes cyfoethog, a'i diwylliant bywiog.
Dyma rai o uchafbwyntiau dysgu Saesneg yng Ngwlad Pwyl:
 1. Galw Uchel: Mae galw mawr am addysg Saesneg yng Ngwlad Pwyl, yn enwedig mewn dinasoedd mawr fel Warsaw, Krakow, a Wrocław. Mae'r galw hwn oherwydd pwysigrwydd cynyddol Saesneg yn y farchnad swyddi fyd-eang a'r awydd i bobl ddysgu'r iaith ar gyfer teithio a chyfoethogi personol.
 2. Diwylliant a Ffordd o Fyw: Mae Gwlad Pwyl yn wlad sydd â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac mae'n adnabyddus am ei safleoedd hanesyddol, ei chefn gwlad hardd, a'i bwyd blasus. Mae dysgu Saesneg yng Ngwlad Pwyl yn cynnig cyfle i ymgolli yn arferion, traddodiadau a ffordd o fyw lleol.
 3. Cyfleoedd Gwaith: Mae yna lawer o gyfleoedd i athrawon TEFL yng Ngwlad Pwyl, gydag ysgolion iaith preifat, ysgolion cyhoeddus, ac academïau iaith i gyd yn chwilio am siaradwyr Saesneg brodorol i ddysgu eu myfyrwyr. Yn ogystal, mae galw cynyddol am athrawon Saesneg Busnes, yn enwedig mewn dinasoedd mawr sydd â chorfforaethau rhyngwladol mawr.
 4. Cyflog: Mae cyflog cyfartalog athrawon TEFL yng Ngwlad Pwyl tua 4,000-6,000 PLN y mis, gyda rhai swyddi yn cynnig mwy yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau. Er y gallai hyn fod yn is nag mewn gwledydd eraill yn Ewrop, mae costau byw yng Ngwlad Pwyl yn gyffredinol yn is, gan ei gwneud hi'n haws byw'n gyfforddus.
 5. Teithio: Mae Gwlad Pwyl wedi'i lleoli yng nghanol Ewrop, sy'n ei gwneud yn ganolfan wych ar gyfer teithio i wledydd Ewropeaidd eraill yn ystod gwyliau. Yn ogystal, mae yna lawer o gyfleoedd ar gyfer teithiau penwythnos yn y wlad, o archwilio dinasoedd hanesyddol fel Krakow a Warsaw i heicio ym mynyddoedd syfrdanol Tatra.
Gwirio Allan:  Swyddi Addysgu Saesneg Yn Iwerddon 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gofynion

I ddysgu Saesneg yng Ngwlad Pwyl, mae rhai gofynion cyffredinol y dylech eu bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys:
 1. Siaradwr Saesneg brodorol neu rugl: Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a sefydliadau iaith yng Ngwlad Pwyl yn mynnu bod athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol neu rugl. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn gyfforddus yn addysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol a meddu ar feistrolaeth gref ar yr iaith.
 2. Gradd Baglor: Er nad yw bob amser yn ofyniad, mae'n well gan lawer o ysgolion yng Ngwlad Pwyl ymgeiswyr sydd â gradd Baglor mewn maes perthnasol, fel Saesneg, ieithyddiaeth, neu addysg. Gall cael gradd hefyd gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd gyda chyflog uwch.
 3. Ardystiad TEFL: Argymhellir yn gryf ardystiad TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), gan y gall roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i addysgu Saesneg fel iaith dramor yn effeithiol. Mae llawer o ysgolion a sefydliadau iaith yn mynnu bod gan athrawon o leiaf ardystiad TEFL 120 awr, er y gall rhai dderbyn ardystiad byrrach.
 4. Trwydded waith a fisa: Fel dinesydd y tu allan i'r UE, bydd angen trwydded waith a fisa arnoch i weithio'n gyfreithlon yng Ngwlad Pwyl. Gall y broses ar gyfer cael y dogfennau hyn amrywio yn dibynnu ar eich gwlad wreiddiol a gofynion penodol yr ysgol neu'r sefydliad iaith y byddwch yn gweithio iddo.
 5. Profiad: Er nad yw bob amser yn angenrheidiol, gall cael rhywfaint o brofiad addysgu Saesneg fel iaith dramor eich gwneud yn ymgeisydd mwy cystadleuol.
  Efallai y bydd angen lleiafswm o brofiad ar rai ysgolion a sefydliadau iaith yng Ngwlad Pwyl, tra gallai fod yn well gan eraill ymgeiswyr â lefel benodol o brofiad.
 6. Addasrwydd a sensitifrwydd diwylliannol: Mae byw a gweithio mewn gwlad dramor yn gofyn am hyblygrwydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae’n bwysig bod â meddwl agored, parchu arferion a thraddodiadau lleol, a bod yn barod i ddysgu am ddiwylliant newydd a’i gofleidio.

Sut i ddod o hyd i Swyddi Addysgu Saesneg yn Ewrop

Dod o hyd i Swyddi addysgu Saesneg yn Ewrop gall fod yn dasg heriol, ond gyda'r strategaethau cywir, mae'n bosibl sicrhau sefyllfa sy'n cyfateb i'ch cymwysterau a'ch diddordebau.
Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i ddod o hyd i swyddi addysgu Saesneg yn Ewrop:
 1. Penderfynwch ar eich cymhwysedd: Cyn gwneud cais am swyddi addysgu Saesneg yn Ewrop, mae'n bwysig pennu a ydych yn gymwys i weithio yn y wlad o'ch dewis. Gall hyn olygu cael fisa gwaith, trwydded breswylio, neu ddogfennaeth gyfreithiol arall. Gwiriwch y gofynion penodol ar gyfer y wlad y mae gennych ddiddordeb mewn addysgu ynddi i sicrhau eich bod yn gymwys i weithio yno.
 2. Cyfleoedd gwaith ymchwil: Mae sawl ffordd o ymchwilio i gyfleoedd swyddi ar gyfer swyddi addysgu Saesneg yn Ewrop. Mae rhai opsiynau'n cynnwys byrddau swyddi, megis TEFL.com, Dave's ESL Café, a chyflogaeth ESL, sy'n cynnwys swyddi gan ysgolion a sefydliadau iaith ledled y byd. Gallwch hefyd gysylltu ag ysgolion unigol yn uniongyrchol i holi am agoriadau swyddi.
 3. Rhwydweithio: Mae rhwydweithio yn ffordd effeithiol o ddod o hyd i swyddi addysgu Saesneg yn Ewrop. Mynychu cynadleddau, gweithdai, a digwyddiadau proffesiynol eraill yn y rhanbarth lle rydych chi eisiau gweithio.
  Ymunwch â chymdeithasau proffesiynol a fforymau i gysylltu ag athrawon eraill a darpar gyflogwyr.
 4. Creu CV cryf a llythyr eglurhaol: Yn aml, eich CV a'ch llythyr eglurhaol yw'r argraff gyntaf a gaiff darpar gyflogwyr ohonoch.
  Gwnewch yn siŵr eich bod chi CV a llythyr eglurhaol wedi'u hysgrifennu'n dda, ac yn broffesiynol, ac yn amlygu'ch profiad a'ch cymwysterau perthnasol.
 5. Paratoi ar gyfer cyfweliadau: Unwaith y byddwch wedi sicrhau cyfweliad, paratowch trwy ymchwilio i'r ysgol neu'r sefydliad yr ydych yn cyfweld ag ef, a dod yn gyfarwydd â'u hathroniaeth addysgu a'r hyn a gynigir gan y rhaglen. Ymarferwch gwestiynau cyfweliad cyffredin a byddwch yn barod i drafod eich profiad addysgu a'ch sgiliau.
 6. Ystyriwch addysgu ar-lein: Yn ogystal ag addysgu traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth, mae llawer o athrawon Saesneg bellach yn dod o hyd i gyfleoedd i addysgu ar-lein. Gall hyn fod yn ffordd wych o ennill profiad a chysylltu â myfyrwyr o bedwar ban byd. Mae llwyfannau addysgu ar-lein fel VIPKID ac iTutorGroup yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i athrawon Saesneg ar-lein.

Diweddglo Ar Wledydd Gorau I Ddysgu Saesneg Yn Ewrop

Gall dysgu Saesneg yn Ewrop fod yn brofiad gwerth chweil a boddhaus i'r rhai sydd ag angerdd am iaith a diwylliant.
Gyda galw mawr am addysg Saesneg mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, mae yna nifer o gyfleoedd i athrawon Saesneg ddod o hyd i waith ac adeiladu gyrfa yn y maes hwn.
Mae rhai o'r gwledydd gorau i ddysgu Saesneg yn Ewrop gan gynnwys Sbaen, yr Eidal, yr Almaen, y Weriniaeth Tsiec, a Gwlad Pwyl.
 
Mae gan bob un o’r gwledydd hyn ddiwylliant a hanes unigryw ac mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysgu i athrawon profiadol a dibrofiad.
 
I ddysgu Saesneg yn Ewrop, mae yna nifer o gymwysterau cyffredinol a all gynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd addysgu, gan gynnwys gradd Baglor, ardystiad TEFL, bod yn siaradwr Saesneg brodorol neu rhugl, cael trwydded waith a fisa (ar gyfer y tu allan i'r UE dinasyddion), rhywfaint o brofiad o addysgu Saesneg, a bod yn hyblyg ac yn sensitif yn ddiwylliannol.
 
Yn ogystal â'r cymwysterau hyn, mae'n bwysig ymchwilio i'r gofynion a'r cymwysterau penodol ar gyfer y wlad a'r math o swydd addysgu y mae gennych ddiddordeb ynddi.
 
Gall hyn eich helpu i baratoi a gosod eich hun yn well ar gyfer llwyddiant yn eich chwiliad swydd.

Ar ôl gwneud cais a chael eich recriwtio o'r diwedd, gallwch wedyn fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith wrth gyfrannu at les y wlad.

Wrth i chi gael diweddariadau am Gwledydd Gorau I Ddysgu Saesneg Yn Ewrop, Rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Llawn lwyth a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Fullloaded, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Medi 17, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Fullloaded, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Gwledydd Gorau I Ddysgu Saesneg Yn Ewrop , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Llawn lwyth yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Gwledydd Gorau i Ddysgu Saesneg Yn Ewrop
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Fullloaded a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
hysbyseb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: