Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n cynnig interniaethau Haf i Raddedigion yn UDA i fyfyrwyr sy'n graddio sydd â gradd baglor, meistr neu unrhyw ddiploma, ar yr amod bod ganddynt sgiliau a gofynion y maes hwnnw.

Mae interniaethau graddedigion yn helpu i bontio'r bwlch ac yn rhoi sgiliau a fydd yn helpu'r ymgeisydd i ymuno â'r cwmni. Maent yn ffordd o gyflymu arweinyddiaeth a thwf mewn rhaglen strwythuredig.

Felly, gallwch ddisgwyl hyfforddiant a mentora. Mae yna nifer o interniaethau Graddedig Haf yn UDA, a bydd pob un ohonynt yn cael eu darparu yn yr erthygl hon; sicrhau eich bod yn gwbl ffit ar gyfer y rôl ofynnol, a all arwain at gyflogaeth barhaol.

Disgrifiad Interniaeth Graddedig.

Mae interniaeth yn wahanol i swydd neu swydd raddedig gan eu bod wedi'u targedu at israddedigion neu fyfyrwyr, fel arfer y rhai yn eu blwyddyn olaf ond un, sy'n chwilio am brofiad gwaith sy'n gysylltiedig â'u hastudiaethau. Mae cyflogwyr yn cynnig interniaethau i ddarpar weithwyr i weithio am gyfnod cyfyngedig.

Pwrpas interniaeth yw darparu profiad byd go iawn sy'n eich galluogi i roi popeth rydych chi wedi'i ddysgu ar waith. Gall interniaeth eich helpu i ennill sgiliau y gellir eu cymhwyso i swyddi yn y dyfodol. Gall interniaethau fod â thâl neu’n ddi-dâl ac maent yn dueddol o bara tua hyd semester ysgol neu wyliau haf.

Gwirio Allan:  Interniaeth ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn Sydney 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Mae interniaethau graddedigion yn gyfnod byr o waith neu brofiad gwaith sydd fel arfer yn arwain at swydd barhaol, yn dibynnu ar berfformiad. Bydd y ffurflen interniaeth yn dibynnu ar y diwydiant, ond yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr interniaeth yn cynnwys hyfforddiant ymarferol dan oruchwyliaeth.

Mae interniaethau yn fwyaf gwerthfawr pan fyddant yn gysylltiedig yn agos â chefndir academaidd graddedig a nodau gyrfa. Yn y senarios hyn, mae'r interniaeth yn gwasanaethu fel sylfaen, neu gyfnod hyfforddi, sy'n arwain at gyflogaeth broffesiynol. Gall interniaethau fod yn gyffredinol hefyd, gan ganiatáu i raddedig brofi rolau sefydliadol amrywiol.

Er y gall unrhyw gwmni neu ddiwydiant gynnig interniaeth i raddedigion, maent yn tueddu i gael eu canfod mewn cwmnïau yn y ddinas. Mae gwasanaethau buddsoddi a chyllid, ymgyngoriaethau strategol a rheoli, a chwmnïau peirianneg a chyfreithiol yn gyflogwyr ar y cyd. Mae'r cwmnïau hyn yn recriwtio cannoedd o raddedigion yn flynyddol, ac mae interniaethau yn rhan o'u hymgyrch recriwtio.

Os nad oes gennych lawer o brofiad gwaith, mae interniaeth ar ôl graddio i bob pwrpas yn cyfoethogi eich crynodeb gyda sgiliau swydd-benodol a chyflawniadau proffesiynol. Cyfleoedd i roi cynnig ar leoedd newydd: Gall cael interniaeth mewn dinas newydd fod yn gyfle gwych i roi cynnig ar le newydd heb ymrwymo i symud yn barhaol.

Cyfrifoldebau.

 • Yn cyflawni tasgau sy'n gysylltiedig â swyddogaethau/rhaglenni penodol a neilltuwyd.
 • Datblygu cynlluniau gwaith yn ôl amcanion rhaglen/sefydliad.
 • Yn cynnal ymchwil annibynnol i feysydd gweinyddol neu weithredol sy'n benodol i'r aseiniad.
 • Cydosod a dadansoddi data ystadegol a gwneud dehongliadau i'w cymhwyso i faes yr aseiniad.
 • Cynorthwyo i ddatblygu rhaglenni, polisïau neu weithdrefnau newydd; yn cydlynu rhaglenni fel y'u neilltuwyd.
 • Cynorthwyo gyda phrosiectau gweinyddol neu dechnegol arbenigol ym maes aseiniad Creu a chynnal cronfeydd data.
 • Gall ddadansoddi gweithdrefnau a gwneud argymhellion ar gyfer gwella
Gwirio Allan:  Swyddi Graddedigion y Gwasanaeth Sifil Manceinion 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Sgiliau.

 • Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â maes yr aseiniad.
 • Gwybodaeth am egwyddorion ac arferion rheoli.
 •  Gwybodaeth am gydlynu rhaglenni.
 • Gwybodaeth am reoli prosiectau sylfaenol.
 • Sgil wrth drefnu adnoddau a sefydlu blaenoriaethau.
 • Sgil mewn cynllunio, trefnu a chydlynu gweithgareddau.
 • Sgil sefydlu a chynnal perthnasau gwaith effeithiol.
 • Sgil mewn cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.
 • Sgil yn y defnydd o gyfrifiaduron personol a chymwysiadau meddalwedd cysylltiedig.

Gofynion.

Mae'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i weithio fel intern graddedig yn cynnwys gradd o goleg a thrwydded intern. Mae rhai taleithiau yn gofyn ichi raddio o'r ysgol, tra bod eraill yn caniatáu ichi ddechrau interniaeth cyn graddio a pharhau fel intern trwyddedig. I fynd i'r ysgol, mae angen gradd baglor mewn pwnc perthnasol. efallai y byddwch am ddilyn sgiliau ac ardystiadau eraill.

Cyflog Ar Interniaethau Haf Graddedig UDA.

Y cyflog cyfartalog intern haf graddedig yn UDA yw $51,550 y flwyddyn neu $26.44 yr awr.

Sut i Wneud Cais Am Interniaethau Haf Graddedig UDA.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am Interniaethau Haf Graddedig UDA.

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Prifysgol Michigan 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaethau Haf Graddedig UDA.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaethau Haf Graddedig UDA, mae rhywun yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, cyfrifoldebau, cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaethau Haf Graddedig UDA.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio yn Graduate Summer Internships USA.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaethau Haf Graddedig UDA 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Ebrill 1, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaethau Haf Graddedig UDA 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaethau Haf Graddedig UDA 2023/2024.

Gadael ymateb

gwall: