Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

I roi'r cyfle gorau i chi'ch hun gael swyddi cyllid fel myfyriwr graddedig, ystyriwch y swyddi cyllid canlynol i raddedigion ym Manceinion sydd ar agor ar hyn o bryd a gwnewch gais nawr!

Gall gyrfa mewn cyllid fod yn hynod werth chweil, ond mae'n faes hynod gystadleuol, a gall sefyll allan yn ystod ceisiadau a chyfweliadau fod yn anodd; felly sicrhewch eich bod yn gymwys iawn i gyflawni unrhyw dasg a neilltuwyd.

Darllenwch drwy'r erthygl hon a chael Swyddi Graddedig Cyllid ym Manceinion y gallwch wneud cais amdanynt ar ôl ystyried eich sgiliau a'ch cymwysterau ar gyfer y swyddi gofynnol.

Swydd Disgrifiad

Mae gyrfa gyllid yn gyffrous, yn rhoi boddhad, ac fel arfer yn broffidiol iawn. Mae’n denu pobl ifanc sy’n hynod uchelgeisiol ond sydd hefyd â’r blaen ar economeg, cyfrifeg, a’r gallu i amgyffred a phrosesu cysyniadau a data ariannol cymhleth yn gyflym ac yn reddfol.

Mae cyllid yn ymwneud â rheoli arian. Ar ôl ennill mwy o brofiad a hyd yn oed addysg uwch, gallwch gynyddu eich potensial i ennill. Llawer o opsiynau gyrfa: Mae swydd mewn cyllid yn un o'r proffesiynau mwyaf amrywiol, felly mae'r tebygolrwydd o ddod o hyd i swydd yn uwch nag mewn meysydd eraill gyda llai o hyblygrwydd.

Mae Manchester City yn wych i raddedigion oherwydd mae llawer wedi tystio bod ganddi bopeth sydd gan Lundain heb y bwrlwm”.

Beth bynnag fo'ch maes, mae yna swyddi cyllid amrywiol iawn ym Manceinion i Raddedigion gael gwaith, a dyna pam mae'r swydd hon wedi'i llunio'n benodol i ddod â nhw atoch chi wrth i chi ddarllen ymhellach.

Gwirio Allan:  Swyddi Sir Dinas Sandoval 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Swyddi Graddedigion Cyllid sydd ar gael Manceinion

Dyma'r obs cyllid canlynol ym Manceinion y gall ymgeiswyr â diddordeb wneud cais amdanynt, ac maent yn cynnwys;

1. Cynorthwyydd Cyfrifon Graddedig – cyfnod penodol o 12 mis #Lefel Mynediad #iau

Mae'r rôl hon o fewn Swyddogaeth Cyfrifon Taladwy y Balans Newydd. Maent yn fusnes mawr sy’n tyfu lle mae’r tîm Cyfrifon Taladwy yn rhedeg canolfan gwasanaethau a rennir ledled y DU, Ffrainc, yr Almaen, a Benelux.

Nid oes angen unrhyw brofiad ar gyfer y rôl hon, ac mae llawer o gyfleoedd datblygu ar gyfer mwy o brofiad wrth i amser fynd rhagddo.

Prif Gyfrifoldebau

 • Rheoli blwch post Cyfrifon Taladwy
 • Cysoni cyfrif datganiad y cyflenwr
 • Cyfathrebu â chyflenwyr ac adrannau eraill y DS ar ddyddiadau talu anfonebau
 • Rheoli post dyddiol - Sganio negeseuon ac e-bost at aelodau perthnasol y tîm
 • Cadw Tŷ Wythnosol ar Gyfrifon Cyfriflyfrau taladwy
 • Prosesu anfonebau gan ddefnyddio technoleg OCR

Ardaloedd Datblygu

 • Postio Arian Parod ar y cyfriflyfr
 • Cyfateb anfoneb 2 a 3-ffordd i archebion prynu a derbynebau
 • Prosesu cymeradwyaeth anfonebau ar gyfer rhediadau talu
 • Taliad yn rhedeg

Cymwysterau / Gofynion

 • Gradd prifysgol neu gyfwerth mewn Cyfrifeg, Cyllid, Economeg neu Astudiaethau Busnes
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Y gallu i ddatblygu a meithrin cysylltiadau cwsmeriaid da yn fewnol ac yn allanol
 • Sgiliau rhifedd, bysellfwrdd rhagorol a Sylw i Fanylder
 • Gallu trefnu a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun a gweithio i derfynau amser tynn
 • Sgiliau TG – Excel (Vlookups/Pivot Tables) Word. Mae profiad Aurora (AS400) yn well
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd Cyfrifon Taladwy cyflym (gwell)

2. Hyfforddai Graddedig – Cyllid

Mae Bouygues Energies & Services yn cynnig cynllun graddedigion cyllid strwythuredig lle byddech chi'n elwa o gylchdroi ar draws gwahanol brosiectau ac adrannau.

Mae’r lleoliadau cylchdro yn galluogi ein graddedigion i ddatblygu eu sgiliau a phrofi gwahanol feysydd o’n cwmni cyn penderfynu ar eu dewis arbenigedd.

Hyd y rhaglen i raddedigion yw 24 mis, a byddai'r ymgeisydd llwyddiannus wedi'i leoli naill ai o'u swyddfa yn Llundain, ger Waterloo, neu yn Manceinion.

Gwirio Allan:  Swyddi yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Byddai'r graddedigion fel arfer yn cwblhau o leiaf 2 leoliad ar draws gwahanol safleoedd contract a phrosiect. Ar yr un pryd â gweithio, byddwch hefyd yn gweithio tuag at ennill cymhwyster cyllid.

Amdanat ti

 • Gradd mewn disgyblaeth rifiadol (ee, Mathemateg, Cyfrifeg, Cyllid, Economeg, Ffiseg, Peirianneg)
 • NEU radd gref mewn Mathemateg Safon Uwch, ynghyd â gradd mewn unrhyw ddisgyblaeth arall
 • Sgiliau cyfathrebu cryf a lefel dda o drefnu

Beth Byddwch yn Ennill

 • Adolygir cyflog blynyddol o £26,000 bob 6 mis
 • Bonws ymuno o £2,000 (yn dibynnu ar ennill gradd 2:1)
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol + gwyliau banc
 • Lleoliadau 6 – 12 mis ar draws y busnes am gyfnod y cynllun a sawl un arall

3. Cynghorydd Ariannol Graddedig

Mae swydd cynghorydd ariannol graddedig newydd ar gael i ymuno â chwmni cynghori ariannol annibynnol sydd wedi hen sefydlu ger Altrincham.

Maent yn cynnig amgylchedd gwaith bywiog, personol gyda nodau uchelgeisiol a chynlluniau datblygu. Byddwch yn cael cefnogaeth lawn i ddod yn gynghorydd ariannol siartredig a'r cyfle i gymryd drosodd eich cyfrifon cleient.

Disgrifiad swydd:

 • Datblygu a chynnal perthnasoedd cleientiaid
 • Darparu cefnogaeth i'r tîm IFA cymwys
 • Cynorthwyo gyda rheoli portffolio cleientiaid
 • Dyletswyddau pellach wrth i arholiadau basio

Sgiliau swydd:

 • Unigolyn uchelgeisiol sy'n cael ei yrru gan yrfa
 • Cymhwysedd rhifiadol sylfaenol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Perks

 • £19,000 + Bonws
 • Sefydlu Busnes IFA
 • Dilyniant gyrfa gwych, Pecyn Cymorth Astudio Llawn
 • Swyddfa Gymdeithasol a Bywiog
 • Potensial Enillion Cymwys Llawn £80k a mwy

Sut i wneud cais

I wneud cais, cyfeiriwch yn garedig at y ddolen isod; unwaith y cewch eich cyfeirio at y wefan swyddogol, yna llywiwch drwy'r holl swyddi sydd ar gael a gwnewch gais.

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Graddedigion Cyllid Ym Manceinion

Mae person sy'n gweithio ym maes Cyfrifeg a Chyllid ym Manceinion fel arfer yn ennill tua 86,700 GBP y flwyddyn.

Gwirio Allan:  Swyddi Yn Saudi Arabia Ar Gyfer Glasfyfyrwyr 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae cyflogau'n amrywio o 35,100 GBP (cyfartaledd isaf) i 174,000 GBP (cyfartaledd uchaf).

Dyma'r cyflog blynyddol cyfartalog, gan gynnwys tai, trafnidiaeth, a budd-daliadau eraill.

Casgliad Swyddi Graddedig Ar-Gyllid Manceinion 2023/2024

Gallwch weld y rhestrau uchod o Swyddi Graddedigion Cyllid ym Manceinion, gyda manteision ychwanegol eich dysgu a gweithio mewn amgylchedd strategol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Finance Graduate Jobs Manchester; nid oes genych, gan hyny, gyfyngiad ar eu cymeryd i fyny i ddechreu a pharhau eich angerdd.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hollbwysig am y Swyddi Graddedig Cyllid Manceinion 2023/2024  i ymgeiswyr sydd â diddordeb ddechrau gwneud cais.

Ar ôl eich chwilio, ymgeisio, a chael eich recriwtio, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i gael profiad hyfryd.

Wrth i chi gael diweddariadau am Swyddi Graddedigion Cyllid Manceinion 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 20, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Finance Graduate Jobs Manchester 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Swyddi Graddedig Cyllid Manceinion 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: