Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae llawer o bobl yn tueddu i ddidoli ar gyfer swyddi Interniaeth am wahanol resymau. Eto i gyd, y mwyaf cyffredin yw cynyddu eu hailddechrau a'u profiad, gan roi siawns uwch iddynt Sicrhau swydd nad oes angen unrhyw brofiad arno.

Mae yna Interniaethau Darganfod Deloitte, ac mae'r holl swyddi gwag diweddaraf ar gael ac yn barhaus i ymgeiswyr â diddordeb wneud cais.

Fel Intern, byddwch yn caffael sgiliau a gwybodaeth newydd ac yn gwneud cysylltiadau gwerthfawr ar gyfer eich dyfodol.

Bydd yr holl wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau interniaeth Discovery yn llwyddiannus yn Deloitte yn cael ei hamlygu ochr yn ochr â'r swyddi gwag a'r ceisiadau diweddaraf.

Disgrifiad Interniaeth.

Mae Deloitte Touche Tohmatsu Limited, y cyfeirir ato'n gyffredin fel Deloitte, yn rhwydwaith gwasanaethau proffesiynol rhyngwladol sydd â'i bencadlys yn Llundain, y Deyrnas Unedig.

Mae interniaeth Discovery wedi'i chynllunio i ddatgelu interniaid haf ffres a sophomore i wahanol fusnesau gwasanaeth cleientiaid yn Deloitte. Mae'r cyfleoedd hyn wedi'u cynllunio i helpu i dyfu eich sgiliau, ysgogi chwilfrydedd, a dathlu eich amlochredd. Maent yn grymuso awydd eu interniaid i ehangu, archwilio, ac ymgysylltu trwy ddarparu amlygiad traws-fusnes, hyfforddiant rheolaidd, a dysgu parhaus.

Mae'r Interniaeth Darganfod yn agored i bob myfyriwr ffres a sophomore cymwys. Oherwydd eu dymuniad i gael rhestr amrywiol o ymgeiswyr, mae myfyrwyr sy'n uniaethu fel aelod o naill ai grwpiau hiliol a lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn draddodiadol o fewn y diwydiant gwasanaethau proffesiynol (Du neu Affricanaidd-Americanaidd, Sbaenaidd neu Latinx, Indiaidd Americanaidd neu Alaska Brodorol, Brodorol Anogir Hawaii neu Ynyswr Môr Tawel Arall, neu ddwy ras neu fwy), i wneud cais.

Gwirio Allan:  Interniaethau Yn Llundain 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Fel Intern Darganfod, cewch gyfle i fod yn rhan o Raglen Arweinwyr NextGen. Mae cyfranogwyr y rhaglen ar y lefel sophomore yn gymwys i gael ysgoloriaeth a delir ar ddechrau'r interniaeth. Bydd dynion newydd sy'n ymuno â'r interniaeth Discovery yn gymwys i dderbyn yr ysgoloriaeth os ydynt yn cofrestru ar y rhaglen fel sophomore.

Rhoddir tîm mentora i bob intern, gan gynnwys cynghorydd a chynghorydd preswyl, i helpu i gynnig arweiniad trwy gydol yr interniaeth.

Mae'r cwnselydd yn cynnig arweiniad gyrfa ac adborth, fel arfer rheolwr neu uwch reolwr. Mae'r cynghorydd preswylio yn “gyfaill” ar lefel cyfoedion i helpu i ateb cwestiynau a chynnig cipolwg ar sut i wneud y gorau o'r profiad interniaeth. Bydd mentoriaid ychwanegol, ffurfiol ac anffurfiol, yn cael eu nodi yn ystod yr interniaeth. Gall y perthnasoedd mentora hyn gario drosodd i’r dyfodol a chynnig ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â Deloitte tra yn ôl yn yr ysgol. Bydd proses ffurfiol o osod nodau a gwerthuso drwy gydol yr interniaeth.

Mae Deloitte yn talu cyfradd fesul awr i bob intern. Disgwylir i interniaid weithio saith awr a hanner y dydd, bum diwrnod yr wythnos, trwy gydol yr interniaeth.

Interniaeth Darganfod Deloitte sydd ar gael.

Dyma'r interniaeth darganfod Deloitte sydd ar gael;

Intern Darganfod (Sophomore).

Trwy gydol yr interniaeth, mae interniaid yn cael eu neilltuo i un neu fwy o brosiectau cleient i dderbyn mentoriaeth a chefnogaeth i'w helpu i lwyddo yn yr ymgysylltiad. Y tu hwnt i gysylltiad â phrosiectau “bywyd go iawn”, mae'r interniaeth hefyd yn cyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau dysgu a rhwydweithio cenedlaethol a lleol. Yn ogystal, trwy gydol yr interniaeth, mae digwyddiadau dysgu parhaus fel cinio a dysg, sbotoleuadau diwydiant/gwasanaeth, a chynigion hyfforddi rheolaidd wedi'u cynllunio i helpu interniaid i ddatblygu sgiliau technegol a gwasanaeth cleientiaid.

Gwirio Allan:  Interniaethau Peirianneg Gyfrifiadurol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!!

Bydd yr interniaid yn deall yn uniongyrchol sut beth yw gyrfa gyda Deloitte ac yn cael cyfle i adeiladu rhwydwaith proffesiynol traws-swyddogaethol. Mae gweithgareddau cymdeithasol ychwanegol yn cael eu cynllunio trwy gydol y cyfnod interniaeth i ddarparu cyfleoedd i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol Deloitte.

Rhaid i interniaid addasu i newid a dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, creadigrwydd a hunanhyder. Rhaid i interniaid fod yn dîm-ganolog a gallu gweithio ar y cyd. Disgwylir i interniaid ddangos rhinweddau a photensial arweinyddiaeth.

Cyfrifoldebau.

 • Trwy gydol yr interniaeth, mae interniaid yn cael eu neilltuo i un neu fwy o brosiectau cleient i dderbyn mentoriaeth a chefnogaeth i'w helpu i lwyddo yn yr ymgysylltiad.
 • Rhaid i interniaid addasu i newid a dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, creadigrwydd a hunanhyder.
 • Mae'r cwnselydd yn cynnig arweiniad gyrfa ac adborth, fel arfer rheolwr neu uwch reolwr.
 • Mae'r cynghorydd preswylio yn “gyfaill” ar lefel cyfoedion i helpu i ateb cwestiynau a chynnig cipolwg ar sut i wneud y gorau o'r profiad interniaeth.
 • Bydd mentoriaid ychwanegol, ffurfiol ac anffurfiol, yn cael eu nodi yn ystod yr interniaeth.
 • Gall y perthnasoedd mentora hyn gario drosodd i’r dyfodol a chynnig ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â Deloitte tra yn ôl yn yr ysgol.
 • Bydd proses ffurfiol o osod nodau a gwerthuso drwy gydol yr interniaeth.

Gofynion.

 • Freshman neu Sophomore yn sefyll mewn sefydliad pedair blynedd yn dilyn gradd Baglor mewn busnes, economeg cyfrifo, STEM, neu faes cysylltiedig
 •  Cymwysterau academaidd cryf (GPA o 3.2 o leiaf ar ddiwedd y flwyddyn academaidd)
 • Rheoli academyddion cryf gyda gweithgareddau allgyrsiol yn llwyddiannus
 •  Efallai y bydd nawdd mewnfudo cyfyngedig ar gael.

Cyflog Ar Interniaeth Darganfod Deloitte.

Amcangyfrifir mai $26 yr awr yw cyflog Intern Darganfod yn Deloitte.

Sut i Wneud Cais Am Interniaeth Darganfod Deloitte.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am swyddi addysgu yn Interniaeth Darganfod Deloitte.

Gwirio Allan:  Interniaeth Feddygol Yn Seland Newydd Ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaeth Darganfod Deloitte.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaeth Darganfod Deloitte, mae rhywun yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, eu cyfrifoldebau, cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaeth Darganfod Deloitte.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio yn Interniaeth Darganfod Deloitte.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaeth Darganfod Deloitte 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 20, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaeth Darganfod Deloitte 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaeth Darganfod Deloitte 2023/2024.

Gadael ymateb

gwall: